บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

บ้านโคกใหม่ หมู่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

(ประจำเดือนเมษายน 2564)

โดย นายสราญจิต อินทราช

กลุ่มประชาชนทั่วไป

พื้นที่รับผิดชอบ: บ้านโคกใหม่ หมู่ 1 ตำบลแสลงพัน

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่อประชาชน บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้ดำเนินการดังนี้

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมในทีมงาน และคณาจารย์ประจำกลุ่ม ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมเรื่องการจัดทำโครงการ การทำบทความ การทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และการวางแผนการทำงานของเดือนเมษายนและเดือนถัดไป  ทั้งนี้ โดยได้เข้าไปพูดคุยสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้เสนอการทำเห็ดฟาง และการทำปุ๋ยจากใบไม้ และเชิญชวนชาวบ้านมาเข้าร่วมโครงการ ผลปรากฏว่าชาวบ้านมีความสนใจเป็นจำนวนมากและมีตัวแทนเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน ได้แก่

1.น.ส. สมัย จันทรลักษณ์

2.นาย บุญเมือง ผาคำ

3.นาง นันทนา ขงรัมย์

4.นาง วิลัยลักษณ์ ขงรัมย์

5.นาย พิชิต ขอมา

เพื่อเข้าอบรมรับความรู้จากวิทยากรในเรื่องที่ชาวบ้านสนใจ คือการทำเห็ดฟาง

จากการวิเคราะห์จุดแข็งของการเลือกพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการอบรมการเพาะเห็ดฟางและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของชุมชนบ้านโคกใหม่ คือ 1) เป็นการประกอบอาชีพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งมีอยู่แล้วเป็นจำนวนมากในชุมชน ทำให้ลดต้นทุนการผลิต และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอันเป็นการแก้ไขปัญหาการเผาทำลายเศษซากวัสดุเหลือใช้ด้วย  2) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากเศษใบไม้ พืชสด และเศษวัสดุเหลือใช้อื่นๆ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนทั่วไปซึ่งสามารถทำได้ทุกวัย ทำให้ง่ายต่อการได้รับความร่วมมือจากชุมชน

อื่นๆ

เมนู