รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงานประจำเดือนเมษายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โดย นางสาวเพ็ญนภา  ตาชูชาติ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ 

พื้นที่รับผิดชอบ : บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ 15 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS06 การสร้างได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้มีการประชุมถอดบทเรียนสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนารายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พบว่า แนวทางพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีดังนี้

1) ประเภทเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่จะนำมาพัฒนาอาชีพ ได้แก่

          1.1 ฟางข้าว

          1.2 เปลือกมันสำปะหลัง

          1.3 เศษใบไม้ หญ้า วัชพืช

2) ประเภทอาชีพที่จะพัฒนาเพื่อสร้างรายได้

          2.1) การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และเห็ดฟางกองเตี้ย

          2.2) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดิน

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ดิฉันและสมาชิกในกลุ่มได้นัดกันเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกันในกลุ่ม

โดยคณะปฏิบัติงานในกลุ่ม  ดังนี้

      1.นางสาวเพ็ญนภา ตาชูชาติ (ดิฉัน)

      2.นางสาวพัชรี มณีเติม

      3.นางสาววนิดา เชาวนกุล

      4.นายศิริพงษ์ เครือจันทร์

      5.นายหัสวัฒน์  งอยไธสง

ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่สอบถามข้อมูลของจากคนในชุมชนเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และจากการสอบถามข้อมูลคนในชุมชนส่วนใหญ่สนใจการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และเห็ดฟางกองเตี้ย เพื่อสร้างรายได้

วันที่ 5 เมษายน 2564  ได้มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางการพัฒนารายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ดิฉันและคณะปฏิบัติงานในกลุ่ม ได้ลงสำรวจตามพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ คือ 1. หมู่ 3 บ้านหนองสรวง  2. หมู่ 4 บ้านหนองผักโพด  3. หมู่ 9 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 4. หมู่ 13 บ้านสามเขย  5. หมู่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้สอบถามข้อมูลความต้องการทางการพัฒนารายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น การทำปุ๋ยหมัก  การทำเห็ดฟาง เป็นต้น  

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ในครั้งนี้ คือ สภาพอาการที่ร้อนและคนในชุมชนออกไปไร่ไปนา ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

                                        

อื่นๆ

เมนู