โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
หมู่บ้านแสลงพันพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร HS06- การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ข้าพเจ้านางสาว ศิรินันท์ ฝาสูงเนิน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมวางแผนกับผู้ปฎิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อวางแผนการทำงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจัดหาประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ อีกทั้งในการประชุมได้ร่วมกันสรุปผลการทำงานของเดือนมีนาคม ได้พูดถึงสิ่งที่ได้จากการทำงาน ปัญหาด้านการทำงาน เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับหมอบหมายเพื่อนำไปปรับแก้ หมู่บ้านที่เข้าประสานงาน บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ 5 บ้านแสลงพัน หมู่ 7 และบ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ 14 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5-10 เมษายน 2564 อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อม ในการจัดการอบรมให้กับประชาชนที่สนใจให้พร้อมต่อการอบรมในทุกด้าน

ภาพลงพื้นที่ชุมชน

 

ภาพการประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน

 

 

 

 

 

 

ภาพการประสานงานในการรับสมัครประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 5, 7 และ 14
ที่สนใจเข้าอบรมความรู้การทำเห็ดฟาง ชาวบ้านในชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่ประสานงานให้กับชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ 5 บ้านแสลงพัน หมู่ 7 และบ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ 14 เป็นอย่างยิ่งที่เข้ามาประสานงานกับชุมชนให้กับผู้ปฏิบัติงาน จนสำเร็จลุล่วง

อื่นๆ

เมนู