บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายศิริพงษ์ เครือจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

 

  1. ร่วมกับทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในโครงการ จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าที่บ้านบุก้านตง และบ้านหนองตาดตามุ่ง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านละ 5 คน รวมทั้งหมดจำนวน 10 คน นอกจากนั้น ยังมีทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการจำนวน 18 คน เข้าร่วมในโครงการ โดยได้ดำเนินการดังนี้

–     ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน ดำเนินการปรับปรุงและต่อเติมโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้าให้

มีความเหมาะสม มีความมั่นคง คงทน และมีสภาพอากาศที่เหมาะสม

  • ประสานงานขอวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด เช่น ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส หญ้าคา และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากสมาชิกชุมชน เพื่อมาใช้สำหรับการก่อสร้างจัดทำโรงเรือนสำหรับการเพาะเห็ด การจัดทำชั้นวางเห็ด การจัดทำรั้วรอบขอบชิด การมุงหลังคาและปิดช่องลม
  • ทีมผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนของแต่ละชุมชน จัดทำและจัดวางก้อนเห็ดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการดูแลและการเก็บผลผลิต ซึ่งอากาศภายในโรงเรือนสามารถถ่ายเท ได้สะดวกจึงจะทำให้ผลผลิตของเห็ดนั้นของมาดี
  • ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกตัวแทนชุมชนร่วมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรในการจัดทำและดูแลโรงเรือนการบริหารจัดการในการดูแลก้อนเห็ดให้เกิดผลผลิตที่ดีคุ้มค่า และสร้างรายได้แก่สมาชิกตัวแทนชุมชนพร้อมทั้งนำคำแนะนำจากวิทยากร เผยแพร่แก่สมาชิกชุมชนผู้ดูแลโรงเรือนเห็ดเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องผลผลิตที่เกิดขึ้น
  • เห็ดบ้านบุก้านตง จำนาวน 800 ก้อน เห็ดบ้านหนองตาดตามุ่ง จำนวน 1,000 ก้อน

รายรับ-รายจ่ายโรงเรือนบ้านหนองตาดตามุ่ง

จำนวนก้อนเชื้อเห็ด 1,000 ก้อน สามารถเก็บรวบรวมได้ประมาณ 46 กิโลกรัม จำหน่ายได้ 3,946 บาท

รายรับ-รายจ่าย โรงเรือนบุก้านตง

จำนวนก้อนเชื้อเห็ด 800 ก้อน สามารถเก็บรวบรวมได้ประมาณ 23 กิโลกรัม จำหน่ายได้  1,840 บาท

ปัญหาที่พบ

จากการดำเนินการโรงเรือนเพาะเห็ด คือ สภาพภูมิอากาศและการถ่ายเทอากาศ  ของโรงเรือนในการเพาะเห็ดทำให้ผลผลิตของเห็ดอาจจะยังไม่มากนัก ซึ่งได้มีการแนะนำตัวแทนของชุมชน ในการปรับปรุงอาคารโรงเรือนพร้อมทั้งสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกับตัวแทนชุมชนปรับปรุงอาคารโรงเรือนให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดดอกเห็ดและรดน้ำเห็ดเพื่อให้เห็ดสามารถเกิดผลผลิตที่ดีมีความสมบูรณ์ สามารถจำหน่ายได้อย่างดี

แนวทางการต่อยอด

  1. สำหรับการดำเนินงานของโรงเรือนในการเพาะเห็ดในระยะถัดไป อาจมีการพัฒนาผลผลิตร่วมกับชุมชนนอกเหนือจากการนำเห็ดธรรมดาไปขาย และพัฒนาโรงเรือนไปสู่ชุมชนรอบข้างและพัฒนาโรงเรือนของชุมชนเองให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิม
  2. จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำการเพาะเห็ดเพื่อสร้างอาชีพร่วมกับชุมชน และนำเผยแพร่เพื่อเป็นสื่อเรียนรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจการจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ด หรือการสร้างอาชีพจากการเพาะเห็ด
  3. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแบบ 01,02,06 ลงในแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัย ในรอบ การประเมินครั้งที่ 1 (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) เพื่อจัดทำผลสรุปการดำเนินงานพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาร่วมกับสมาชิกทีมปฏิบัติงาน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู