1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน นายศิริพงษ์ เครือจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน นายศิริพงษ์ เครือจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

นายศิริพงษ์ เครือจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

1. การอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์

     วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี นายปัณณฑัต สระอุบล นักการตลาดออนไลน์ เป็นวิทยากร ซึ่งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดในระบบออนไลน์ยุคใหม่ เพื่อนำสินค้าและบริการเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อจำหน่าย หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  โดยตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน ที่จะได้นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนเข้าสู่ระบบออนไลน์ เพื่อสร้างช่องทางการค้าขายหรือตลาดให้กับชุมชน ได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกจำหน่ายสู่ชุมชนนอกเหนือจากการจำหน่ายภายในชุมชน ซึ่งการอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ในครั้งนี้ได้มีการสร้างเพจ (Facebook)  เรื่องของเห็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องราวและเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลแสลงพัน

   

2. การเขียนเนื้อหา content ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ

     ร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่มพัฒนา content ของผลิตภัณฑ์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชน วิถีชุมชนออกสู่ตลาดออนไลน์ สำหรับสร้างและพัฒนาต่อยอดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน ในส่วนของการช่วยเหลือชุมชนในด้านการพัฒนาตลาดยุคดิจิทัล ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพื่อให้มั่นใจในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน

3. การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน และการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย บนฐานคิดเกี่ยวกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้

      วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 ได้มีการอบรมการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครตำบลแสลงพันทั้ง 17 ตำบลและสมาชิกทีมตำบลแสลงพัน ซึ่งได้มีการให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องของน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน พร้อมทั้งคิดค้น พัฒนาน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้นำไปใช้ในครัวเรือนของตนเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีที่มีอันตรายและอาจเกิดผลกระทบได้ในระยะยาว แต่หากเป็น น้ำหมักชีวภาพที่ชุมชนผลิตขึ้นในครัวเรือนของตนเองและนำมาใช้ ผลิตผลทางการเกษตรก็จะได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตนเอง ซึ่งการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพหรือสารปรับปรุงดินนั้น อุปกรณ์และวัตถุดิบสามารถที่จะหาได้ภายในท้องถิ่นของตนเอง เช่น ไข่ไก่ น้ำมะพร้าว กากน้ำตาล เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายและส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้น และระยะยาวต่อผู้คนและผลผลิต เพราะเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้นอกจากการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดินแล้ว ยังได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับชุมชนได้นำไปทดลองใช้กับน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดินที่มีการพัฒนาขึ้นด้วย

 

 

 

(กิจกรรมพัฒนาน้ำหมักชีวภาพ)

4. การจัดเก็บข้อมูล BCG รายตำบล และพัฒนา plan point กรอกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำภาพกราฟิก

         ร่วมกับสมาชิกทีมตำบลแสลงพัน ร่วมกันจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสำคัญรายตำบลเพิ่มเติมให้ครบ 1,000 ข้อมูล เพื่อนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมของตำบล ได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบล และนำมาจัดทำเป็นแผนที่สถานที่สำคัญของชุมชนที่รับผิดชอบ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิต ประเพณี และอารยธรรมท้องถิ่นของชุมชน ทั้งนี้ข้อมูลจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในระยะต่อไป

5. การทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล

  • เก็บข้อมูลสำคัญรายตำบลเพิ่มเติมร่วมกับสมาชิกทีมให้ครบ 1,000 ข้อมูล
  • พัฒนาเพจตลาดออนไลน์ (Page Facebook : เรื่องของเห็ด)
  • คิดค้นและพัฒนา Content ของผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลแสลงพัน
  • ติดตามผลการดำเนินการทดลองและใช้น้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดินของชุมชน
  • ประชุมรับมอบหมายงานประจำเดือนจากอาจารย์โครงการและสมาชิกทีม

อื่นๆ

เมนู