รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

นายศิริพงษ์ เครือจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลแสลงพัน

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 1. สภาพทั่วไป

ช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายภาคส่วน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน รวมไปถึงในเขตพื้นที่ของตำบลแสลงพันซึ่งเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างหนักด้วยมีผู้คนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ผู้คนในพื้นที่ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออยู่บ่อย ๆ และลดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมของคนในพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

 1. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด

Step 1 ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสถานที่สาธารณะและที่มีประชาชนร่วมกันในการทำกิจกรรม คือ วัดป่าแสลงพัน โดยได้มีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบโดยวัดและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ และอื่น ๆ เพื่อลดแหล่งแพร่เชื้อโรคพร้อมทั้งความสะอาดบริเวณภายในศาลาของวัด ซึ่งเป็นที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของประชาชนจากหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อที่สามารถทำให้เกิดการระบาดได้

Step 2 ได้มีการจัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่ และการทำเจลแอลกอฮอล์ โดยได้มีการนำประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำสบู่ล้างมือสมุนไพรสำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อป้องกันเชื้อโรคโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

Step 3 เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ใช้เจลแอลกอฮอล์ ลดการรวมกลุ่มผู้คน และเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส และได้มีการแจกจ่ายสบู่ล้างมือ ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส

 1. การฝึกอบรมสร้างอาชีพ

      – การทำสบู่สมุนไพรสำหรับล้างมือเพื่อป้องการเชื้อไวรัสโควิด 19

วิทยากร คุณภัทรานิษฐ์  กุลพิเชษฐ์วณิช

ณ วัดป่าแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วัสดุอุปกรณ์

 • AD 25
 • N70
 • ผงข้น
 • KD
 • น้ำ + สมุนไพร
 • สารกันเสีย
 • น้ำหอม
 • สีผสมอาหาร

วิธีทำ

 • นำน้ำและสมุนไพรต้มให้เดือด และกรองเอากากออก
 • นำ AD25 และ N70 คนให้เข้ากัน
 • นำน้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ผงข้นและคนให้ละลายเทผสม AD25 และ N70 คนให้เข้ากัน
 • จากนั้นเติม KD สารกันเสีย น้ำหอม และสีผสมอาหารคนให้เข้ากันและบรรจุลงภาชนะ
 1. ผลจากการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภาพรวมของตำบล

จากการอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หัวข้อการทำเห็ดจากฟางและน้ำหมักชีวภาพ ในระยะแรกที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนหลายชุมชนให้ความร่วมมือ และสนใจที่จะเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ ได้มีประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนในการทดลองและลงมือปฏิบัติการเพาะเห็ดและทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งผลในระยะแรกมีประชาชนหลายคนสามารถทำได้เป็นอย่างดี และได้มีชุมชนจำนวน 2 ชุมชนรวมกลุ่มกันจัดตั้งโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดคือ ชุมชนบ้างหนองตาดตามุ่งและชุมชนบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอาชีพ

จากการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมในระยะที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนในหลายชุมชนพร้อมทั้งผู้นำชุมชนมีความสนใจที่จะพัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพื่อรายได้ในครัวเรือนซึ่งได้มีโรงเรือนเกิดขึ้นจำนวน 2 แห่งใน 2 ชุมชน ในระยะต่อไปอาจมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งโรงเรือนขึ้นอีก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนควบคู่กันไปเพื่อให้มีการต่อยอดอาชีพของประชาชนและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ระยะต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู