แบบรายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 

นายศิริพงษ์ เครือจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

  1. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบ 01 จำนวน 20 ชุด ,แบบ 02 จำนวน 20 ชุด แบบ 06 จำนวน 20 ชุด ของชุมชนบ้านสามเขย ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งภาพรวมพบว่า ชุมชนอยู่กันเป็นครอบครัวเล็ก ๆ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุส่วนคนวัยทำงานต่างออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ โดยชุมชนประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก
  2. ทำการเชิญชวนและประสานงานผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง และ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าว และเปลือกมันสำปะหลัง : เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผลการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 คน
  3. ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานทำการสังเคราะห์องค์ความรู้ ถอดบทเรียน จากการฝึกอบรม ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม  ได้แก่

1) การแปรรูปเศษวัสดุจากฟางข้าว

2) การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

  1. ทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนบ้านสามเขย ตำบลแสลงพัน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลที่ทำการบันทึกไปแล้ว ได้แก่  (วัด โรงเรียน แหล่งน้ำ ร้านค้า ตลาด ฯลฯ ) ทั้งนี้  จะทำการบันทึกข้อมูลให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนถัดไป
  2. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานชุมชน ในทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T พื้นที่รับผิดชอบตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับการประสานงานกับผู้นำชุมชน
  3. ได้กำกับติดตามผลการฝึกอบรม การนำองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ของสมาชิกชุมชนที่เป็นจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านสามเขย ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ ในรูปแบบของการโทรศัพท์สอบถาม และติดต่อทางไลน์กลุ่ม พบว่า มีการลงมือปฏิบัติจริงในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และจะได้ติดตามพร้อมทั้งร่วมพัฒนาในระยะต่อไป
  4. ได้ดำเนินการประสานงานผู้นำชุมชนบ้านสามเขย ได้แก่ นายวิชิต พิมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านสามเขย หมู่ 13 และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข และปราชญ์ชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป็นทีม ที่ปรึกษาในโครงการพัฒนา
  5. ได้ทำการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เพื่อการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การตลาด และอื่นๆ เช่น ความต้องการของตลาด วัตถุดิบ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตามโครงการการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าว และเปลือกมันสำปะหลัง : เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตามที่ได้รับมอบหมาย จากเว็บไซต์ วิทยากรบรรยายและจากผู้รู้ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมปฏิบัติงาน  โดยได้ทำการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

1) การแปรรูปเศษวัสดุจากฟางข้าว

2) การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู