รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

นายศิริพงษ์ เครือจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลแสลงพัน

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัย์

 1.สภาพทั่วไป

– ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในหลายพื้นที่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายภาคส่วน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน รวมไปถึงในเขตพื้นที่ของตำบลแสลงพันด้วยเช่นกัน ทำให้ผู้คนในพื้นที่ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออยู่บ่อย ๆ และลดการพบปะผู้คนเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

  1. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด และการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

Step1 คลีนพื้นที่ ทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณะและที่มีประชาชนร่วมกัน คือ วัดป่าแสลงพัน โดยได้มีการทำความสะอาดพื้นที่กวาดใบไม้ที่กองอยู่รอบ ๆ วัดเพื่อลดแหล่งแพร่เชื้อโรค พร้อมทั้งความสะอาดบริเวณภายในศาลาของวัด ซึ่งเป็นที่สำหรับประกอบพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีผู้คนใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อที่สามารถทำให้เกิดการระบาดได้

Step2 ได้มีการจัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่ และการทำเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนในพื้นที่

Step3 กิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวน ให้ประชาชนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับประชาชนในประเทศ และได้รณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือและการใช้เจลแอลกอฮอล์

  1. การฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3.1 อบรมตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย

อบรมเรื่องการผลิตเห็นจากตะกร้าและการผลิตจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย

อบรมที่ศาลากลางบ้านหมู่บ้านสามเขย

วิทยากร อาจารย์ ดร.สุธีกิตติ์ ฝอดสูงเนิน

ผู้เข้าอบรมจำนวน 5 คน ได้แก่

  1. นายวิชิต พิมพ์พันธ์
  2. นายเฉลียว ไชยเพชร
  3. นายสมทรง วงศ์สาลี
  4. นายบุญเลิศ ยุทธพันธ์
  5. นางจำเรียง กลิ่นจันทร์

ผลการอบรมในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความตื่นตัวในการเข้ารับการฝึกอบรม และมีความสนใจอย่างมากในการพัฒนาฝึกฝนอาชีพเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพื่อรายได้ ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้นำชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านรวมถึงผู้ปฏิบัติงานทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการฝึกฝนพัฒนาอาชีพเป็นอย่างดี

  1. อาชีพที่อบรม

4.1 การผลิตเห็ดจากตะกร้า

วัสดุอุปกรณ์

– ฟางข้าวแช่น้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 1 คืน

– เชื้อเห็ด

– ตะกร้า

– ปุ๋ยคอก

– อาหารเห็ด

– น้ำ EM

– กากน้ำตาล

วิธีการ เริ่มจากน้ำฟางข้าวที่ผ่านการแช่น้ำแล้วใส่ลงในตะกร้าให้แน่น จากนั้นจึงตามด้วยเชื้อเห็ด อาหารเห็ด และปุ๋ยคอกใส่ให้แน่น ทำอย่างนี้ในตะกร้าอย่างน้อย 3 ชั้น จากนั้นจึงนำน้ำสะอาดที่ผสมกากน้ำตาลและน้ำ EM มารดตะกร้าเห็ดที่ได้ใส่ฟางและอื่น ๆ ลงไปแล้ว โดยรดน้ำให้ชุ่มจากนั้นนำมาวางในที่ร่มให้แห้งน้ำ จากน้ำจึงห่อตะกร้าเห็ดด้วยถุงมัดปากให้สนิทวางไว้ในที่ ๆ อุณหภูมิเหมาะสม ทิ้งไว้ประมาณ 3 – 4  วันจึงเปิดปากถุงออกเพื่อตัดใยเห็ดบริเวณรอบข้าง หลังจากนั้นจึงเปิดถุงทุก ๆ วันเพื่อรดน้ำตัดใยเห็ดและให้เห็ดได้เจออากาศวันละประมาณ 5 นาทีในตอนเช้า และก่อนนำเห็ดใส่ถุงควรรอให้น้ำในตะกร้าแห้งพอประมาณจึงนำใส่ถุงเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นในเห็ดมากจนเกิดไป

4.2 การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย

วัสดุอุปกรณ์

– หน่อกล้วย

– กากน้ำตาล

– น้ำสะอาด

วิธีการ เริ่มจากการสับหน่อกล้วยที่ตัดก่อนเจอแสงแรกของวันเพราะจะทำให้มีจุลินทรีย์มาก (หากตัดตอนเช้าให้นำดินจากหน่อกล้วยมาด้วยเพราะจุลินทรีย์จะไปอยู่ที่ดินในยามเช้า) หลังจากสับหน่อกล้วยให้ละเอียดแล้วจึงนำมาผสมกับน้ำในสัดส่วนที่เท่า ๆ กันในภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นจึงผสมกากน้ำตาล 1 ส่วน 3 ของปริมาณหน่อกล้วย เพื่อเป็นตัวช่วยในการย่อยสลาย หลังจากนั้นจึงพักไว้ประมาณ 7 วันถึง 1 เดือนเพื่อให้เกิดการย่อยสลายของหน่อกล้วยและกากน้ำตาล โดยควรมีการคนให้เข้ากันเพื่อให้เกิดการย่อยสลายในทุก ๆ วัน การนำไปใช้ควรผสมกับน้ำเปล่าเพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดีและเหมาะสม

  1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอาชีพ

จากการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนในหลายหมู่บ้านมีความสนใจในการพัฒนาอาชีพจึงเห็นว่าควรมีเอกสารหรือแบบเรียนรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งวิทยากร ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการฝึกพัฒนาอาชีพ สามารถเรียนรู้ได้ตล

อื่นๆ

เมนู