โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Digitizing Government Data)

นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานประเภท กพร
กรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาข

าลำปลายมาศ

          ในการปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดก

ารจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน สำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม  ซึ่งดิฉัน นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร.ที่สำนักงานกรมที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศ

ในการทำงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศประจำเดือนเมษายนนี้ ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน คือ ในระบบการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การที่ประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมต่างๆกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่นการทำนิติกรรมให้  ขาย การจำนอง เป็นต้น ซึ่งประชาชนทุกคนที่เข้ามาทำนิติกรรมต้องเตรียมเอกสารสำคัญคือ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง โฉนด และน.ส.๓ ก ที่จะนำมาทำนิติกรรม และในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนก็เช่นกัน หน้าที่สำคัญในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน กพร. ได้ทำคือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน โดยในเดือนเมษายนนี้ได้มีการตรวจสอบโฉนดของตำบ

ลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 400 แปลง การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบว่าโฉนดฉบับนั้นๆได้มีการทำนิติกรรมใดบ้าง มีการแก้ไขชื่อสกุลหรือไม่ และตรวจดูเนื้อที่ว่ามีจำนวนไร่ งาน ตารางวามากน้อยอย่างไร  ตรวจสอบเลขที่ดินเลขที่หน้าสำรวจ ได้มีการแก้ไขหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไขตรงกับข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมที่ดินหรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็แก้ไขให้ตรงครบถ้วน ถูกต้องและให้เป็นปัจจุบัน และขั้นตอนต่อไปการนำเข้าภาพลักษณ์ เนื่องจากมีผู้เข้ามาทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินจำนวนมาก การตรวจสอบการนำเข้าภาพลักษณ์จึงเป็นส่วนที่สำคัญ โดยการสแกนภาพลักษณ์เข้าสู่ระบบ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ขั้นตอนต่อไปคือการแก้ไขทะเบียน โดยการแก้ไขทะเบียนนั้นจะดูได้จากเอกสาร ท.ด.๑ คือ เอกสารในการทำนิติกรรม เช่น นิติกรรมให้ ขาย ไถ่ถอนจากจำนอง โอนมรดก โดยการพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ หลักจากเสร็จการทำนิติกรรมต่างๆแล้ว ผู้ปฏิบัติงาน กพร. ก็นำสาระบบมาทำการปรับปรุงข้อมูลเพื่

อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันหรือไม่ และสุดท้ายในส่วนนี้ได้มีการลงทะเบียนอายัด การลงทะเบียนอายัดในที่นี้ก็คืออาจจะมีการค้างค่าชำระ จึงต้องให้ศาลได้มีการอายัดโฉนดที่ดินแปลงนี้ เพื่อไม่ให้ทำนิติกรรมต่างๆเช่นโอน ให้ ฝาก ขาย เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหน

ดและเมื่อเริ่มมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานในเดือนถัดไปแล้ว ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างชัดเจนแน่นอน ซึ่งในการปฏิบัติงานเดือนนี้ก็มีการตรวจสอบของเอกสารหลักฐานที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบันอย่างน้อย ๑,๕๐๐ แปลง การนำเข้าภาพลักษณ์อย่างน้อย ๑,๕๐๐ แปลง ยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมการออกเอกสารการแบ่งแยกในนามเดิม การรังวัดสอบเขต การแบ่งกรรมสิทธิ์ การลงทะเบียนเอกสารหลักฐานที่ดินที่มีการอายัด การถอนอายัด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ สารบบ น.ส.๓ น.ส.๓ก โฉนดที่ดิน และได้มีการวางแผนในเดือนถัดไปว่าจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด สารบบ เอกสารสิทธิที่ดิน ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการทำนิติกรรมต่างๆต่อไปโดยการดูแลของกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศ ได้แก่ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอหนองหงส์ อำเภอชำนิ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

อื่นๆ

เมนู