โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Digitizing Government Data)

นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานประเภท กพร

สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

                                              ในการจัดตั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดการจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน  สำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม  ซึ่งดิฉัน นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร.ที่สำนักงานกรมที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศ

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนนี้ ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ในด้านการทำงานจึงได้มีการพร้อมรับมือกับมาตรการโควิด-19 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศนี้มาจากต่างจังหวัดบ้าง คนในพื้นที่บ้าง ล้วนแต่เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด จึงมีมาตรการให้ข้าราชการ ลูกจ้างเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งทางหน่วยงานได้ให้ดิฉันเข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac จำนวน 2 โดส ครบแล้ว ที่มีคุณสมบัติช่วยในการป้องกันการติดเชื้อจากโควิด-19ได้ไม่มากก็น้อย และในเดือนนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด โดยการหมั่นล้างมือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการที่สำนักงานที่ดิน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพราะประชาชนที่เข้ารับบริการ เราไม่สามารถทราบได้ว่าท่านมาจากที่ไหน คนในพื้นที่หรือไม่ ได้มีการสอบถามประวัติการเดินทางก่อนมาที่สำนักงานเสมอ หากท่านใดมาจากพื้นที่เสี่ยง แต่ไม่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้เคียงกับสำนักงานที่ดินบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ และถ้าท่านใดได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วให้ท่านมาแสดงต่อพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศก่อนเข้ารับบริการ และในเดือนนี้ได้มีการปฎิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างคือ

 

1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิโฉนด น.ส.๓  น.ส.3 ก น.ส.3 ข โดยการตรวจสอบนี้ดูจากความถูกต้อง ครบถ้วนของโฉนด ให้ใหม่และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยดูจาก หน้าสำรวจว่ามีการเลขหน้าสำรวจ เลขที่ดิน เลขโฉนด ซ้ำกันหรือไม่ ถ้ามีการซ้ำกันเกิดขึ้นต้องแก้ไขในส่วนที่ถูกต้อง และในใหม่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในส่วนของเดือนมิถุนายนนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด ตำบลหนองปล่อง
อำเภอชำนิ จำนวนไม่น้อยกว่า 250 แปลง

2.การนำเข้าภาพลักษณ์ของโฉนด น.ส.3 ก โดยจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ทุกๆวัน เนื่องจากประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมที่สำนักงานในทุกๆวัน ได้มีการแก้ไขหน้าสารบัญจดทะเบียนอยู่เสมอ จึงต้องทำการนำเข้าภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่สมอ โดยในเดือนมิถุนายนนี้ได้มีการนำเข้าภาพลักษณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,550 แปลง

3.การปรับปรุงสารบบ โดยการปรับปรุงสารบบจะปรับปรุงในทุกๆวันทั้งโฉนด และ น.ส.3 น.ส.3 ก เพื่อตรวจสอบว่าการทำนิติกรรมต่างๆ มีการลงข้อมูลในระบบของกรมที่ดิน ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่อย่างไร เช่นการตรวจสอบตามชื่อ ที่อยู่ว่าตรงกับในระบบหรือไม่ การทำนิติกรรมต่างๆได้มีการจำทะเบียนหรือไม่ การประเมินราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้มีการลงระบบหรือไม่

4.การแก้ทะเบียนหน้าสารบัญจดทะเบียน หรือการสลักหลังโฉนดว่าใครผู้ใด มาทำนิติกรรมอะไรกับใคร จำนวนกี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา เพื่อให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และเจ้าพนักงานที่ดินลงนามรับทราบ โดยการดูการทำนิติกรรมได้จากเอกสาร ทด.1

และในเดือนนี้ได้มีการทำการพิมพ์โฉนดใหม่ เรื่องการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม การแบ่งแยกในนามเดิม การแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์อีกด้วย และยังไดทำการลงทะเบียนอายัด ถอนอายัดโฉนดและ น.ส.3ก ลงในเล่มสมุดบันทึกอีกด้วย

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานในในครั้งถัดไปก็ได้มีการวางระเบียบแบบแผนไว้อย่างชัดเจน คือ การตรวจสองเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก การนำเข้าภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามแผนที่กรมที่ดินได้ระบุเอาไว้ให้ได้ตรงตามเป้าหมาย และในเดือนถัดไปยังคงตรวจสอบเอกสารสิทธิ โฉนดของตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ต่อ เนื่องจากมีโฉนดจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 โฉนด เพื่อให้ถูกต้อง และครบถ้วน ต่อไป

อื่นๆ

เมนู