โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)
     การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data)

 

ในการจัดตั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดการจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน  สำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม

ซึ่งดิฉัน นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร. ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สำนักงานกรมที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศ

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมถึงการจัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน และในการปฏิบัติงานในสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

สาขาอำเภอลำปลายมาศนี้ ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ คือ
1. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน โดยการตรวจสอบภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน (ฉบับจริง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบัน
2.การนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินให้ครบถ้วนโดยการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินโดยการนำเข้าทางคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง ชัดเจน หากยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่มีการนำเข้าให้สแกนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนให้เป็นปัจจุบัน และการนำเอาเอกสารสารบบ มาทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการทำนิติกรรม เช่น นิติกรรมการให้ ขาย จำนอง ไถ่ถอนการจำนอง ผู้จัดการมรดก โอนมรดก แบ่งกรรมสิทธิ์ เป็นต้น
3.การตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน โดยการตรวจสอบจากฐานข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์หากมีการเกิดรูปแปลงที่ดินที่เกิดส่วนเกินมามากกว่าฐานข้อมูล และยังได้เรียนรู้ในส่วนของโฉนดที่ดิน จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ฉบับจริงของสำนักงานที่ดิน และ
ฉบับของผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน

ในสาขาอำเภอลำปลายมาศจะมีทั้งหมด 3 อำเภอในส่วนของการดูแลเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่
อำเภอลำปลายมาศ อำเภอหนองหงส์ และอำเภอชำนิ

 

ทั้งนี้ในด้วยการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดและยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการให้ ขาย จำนอง  โอนมรดก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ สารบบ น.ส.3 น.ส.3ก โฉนดที่ดิน ได้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบลักษณะของโฉนดว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น โฉนดเลขที่เท่าใด ของตำบลไหน อำเภอใด หน้าสำรวจ หน้าที่ดินที่เท่าไหร่และใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และจดทะเบียน  โดยผู้ใด เป็นต้น และได้มีการวางแผนในเดือนถัดไปว่าจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ สารบบ เอกสารสิทธิที่ดิน ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการทำนิติกรรมต่างๆอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู