นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานประเภท กพร

สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

 

          ในการจัดตั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดการจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชนสำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม  ซึ่งดิฉัน นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร.ที่สำนักงานกรมที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศ

ในการทำงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศประจำเดือนพฤษภาคมนี้ ก็ได้มีการวางแบบแผนงานไว้อย่างชัดเจน คือ

1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิโฉนด น.ส.๓ ก โดยการตรวจสอบนี้ดูจากความถูกต้อง ครบถ้วนของโฉนด ให้ใหม่และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยดูจาก หน้าสำรวจว่ามีการเลขหน้าสำรวจ เลขที่ดิน เลขโฉนด ซ้ำกันหรือไม่ ถ้ามีการซ้ำกันเกิดขึ้นต้องแก้ไขในส่วนที่ถูกต้อง และในใหม่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในส่วนของเดือนพฤษภาคมนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จำนวนไม่น้อยกว่า 250 แปลง

2.การนำเข้าภาพลักษณ์ โดยการนำเข้าภาพลักษณ์จะนำเข้าในทุกๆวันอยู่แล้ว โดยการนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ เพื่อให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดูว่าเลขโฉนดถูกต้องหรือไม่ มีการแก้ไขชื่อหน้าโฉนดหรือไม่ และดูการจดทะเบียนสารบัญว่ามีการทำนิติกรรมใดๆหรือไม่ เช่น นิติกรรมต่างๆ ขาย ให้ จำนอง เป็นต้น เพื่อตรวจดูความถูกต้อง และให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3.การปรับปรุงสารบบ โดยการปรับปรุงสารบบจะปรับปรุงทั้งโฉนด และ น.ส.3 น.ส.3 ก เพื่อตรวจสอบว่าการทำนิติกรรมต่าง มีการลงข้อมูลในระบบของกรมที่ดิน ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่อย่างไร

4.การแก้ทะเบียนหน้าสารบัญจดทะเบียน หรือการสลักหลังโฉนดว่าใครผู้ใด มาทำนิติกรรมอะไรกับใคร จำนวนกี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา เพื่อให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ได้จากเอกสาร ทด.1

และในเดือนนี้ก็ได้มีการเพิ่มในส่วนของการจดทะเบียน พิมพ์ออกโฉนดใหม่ ในส่วนของเรื่องการแบ่งแยกในนามเดิม การแบ่งกรรมสิทธิ์รวม การแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์อีกด้วย และยังไดทำการลงทะเบียนอายัด ถอนอายัดโฉนดและ น.ส.3ก ลงในเล่มสมุดบันทึก ในเดือนนี้ได้มีการแพร่ระบายของโควิด 19 อีกครั้งจึงต้องเพิ่มการป้องกันอย่างดี คือ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ และมาตรการสำคัญคือท่านใดที่มีจากพื้นที่เสี่ยง สามารถชะลอเรื่องไว้ก่อนได้ พวกนิติกรรมไถ่ถอนหรือประเมินถ้าไม่จำเป็นก็สามารถชะลอเรื่องไว้ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดและเมื่อเริ่มมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานในเดือนถัดไปแล้ว ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างชัดเจนแน่นอน ซึ่งในการปฏิบัติงานเดือนนี้ก็มีการตรวจสอบของเอกสารหลักฐานที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบันอย่างน้อย 1550 แปลง การนำเข้าภาพลักษณ์อย่างน้อย 1550 แปลง และยังได้พิมพ์โฉนดใหม่ในงานการแบ่งแยกในนามเดิม แบ่งกรรมสิทธิ์รวม ไม่น้อยกว่า 10 แปลง งานฝ่ายทะเบียนต่างๆที่ได้ลงมือทำ ได้ศึกษาล้วนให้ประโยชน์แก่ตัวเราคือ ทำให้เราเป็นคนรอบครอบรับผิดชอบต่อหน้าที่ และงานในส่วนนี้ล้วนมีความละเอียดของเนื้องานสูงมาก จึงทำให้เรารอบคอบต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก และในเดือนถัดไปก็มีการวางแบบแผนการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด ของตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์และเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากอาจมีการเพิ่มเติมของอำเภอลำปลายมาศ อำเภอหนองหงส์อีกด้วย

การตรวจสอบโฉนด จัดเก็บโฉนดให้ถูกต้อง และการแก้ไขสารบัญจดทะเบียน

ห้องสารบบโฉนด และ น.ส.3 น.ส.3 ก

ลักษณะของโฉนดที่ดิน

    การพิมพ์โฉนดใหม่ และ  บันทึกทะเบียนอายัด

การเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในเดือนถัดไป

1.ทางกรมที่ดิน สาขาลำปลายมาศ ได้มีการจัดระบบอีคิวแลนด์ หรือการจองคิวออนไลน์เพื่อให้พบปะกับผู้คนให้ได้น้อยที่สุด

2.ให้ประชาชนทุกคนที่มาเข้าใช้บริการติดจามข่าวสารได้ทางเพจ Facebook ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ เพื่อป้องกันเกี่ยวกับการอพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

 

อื่นๆ

เมนู