การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือน(กรกฎาคม 2564)

ข้าพเจ้านางสาวปวีณา ใจตรง ผู้ปฏิบัติงาน จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร.ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์)

การปฏิบัติงาน

 • พิมพ์หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษตราครุฑ
 • ใช้เพื่อติดต่อระหว่างส่วนงานราชการ
 • หนังสือที่ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือมีถึงบุคลากรภายนอก
 • รายงานการประชุม คือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมเข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
 • ถ่ายภาพการปฏิบัติงานระหว่างสืบสวนสอบสวนผู้ร้องเรียนและคู่กรณีที่มาเจรจาไกล่เกลี่ยที่มาติดต่อคุยกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
 • ทำหนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน โดยให้เพิ่มพยัญชนะ ว.หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง เริ่มตั้งเลข1 เรียงเป็นลำดับไปถึงสิ้นปีปฏิทิน
 • การรับ-ส่งหนังสือ
 • หนังสือรับ รับเข้ามาจากภายนอก
 • จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน
 • ประทับตรารับ มุมบนด้านขวาของหนังสือกรอกรายระเอียด เลขที่รับ วัน เวลา
 • ลงทะเบียนรับหนังสือ ในทะเบียนรับหนังสือ
 • จัดแยกหนังสือ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยลงในช่องการปฏิบัติส่งได้ 2 วิธีใช้สมุดส่งหนังสือหรือผู้รับลงรับในทะเบียนรับหนังสือก็ได้

เเนวทางการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ 

 • การบริหารจัดการที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เเละยึดหลักความถูกต้องซื่อสัตย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเเก่ประชาชน
 • การบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทเเลหน้าที่โดยมีการวางจัดระบบระเบียบการใช้เวลา เเละจัดลำดับความสำคัญของงานความเร่งด่วนอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามประสงค์ที่กำหนดไว้
 • การประสานงานที่เน้นความชัดเจน ทั้งที่เป็นทางการเเละไม่เป็นทางการผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เป็นตัวช่วยดำเนินการ เช่น Facebook Line ฯลฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานที่เกิดจากการจัดระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล
 • การรายงานความคืบหน้า อย่างเป็นระยะเเละสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ในเเบบเรียลไทม์ (Realtime) ผ่านทางช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนออนไลน์ที่กรมการปกครองได้มีการพัฒนาขึ้น เเละชี้เเจง การเเจ้งผล การดำเนินงานให้ผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องทราบรวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูน์ดำรงธรรมด้วย
 •  การมีจิตอาสา จิตสาธารณะเเละการบริการ เพื่อจะให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยไมตรีจิตที่ดีมีความเสียสละในการทำงาน ยิ้มเเย้มเเจ่มใส เอาใจใส่เเละกระตือรือร้นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้รับริการเป็นสำคัญ
 •    
 • การเเก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยชอบ สิ่งสำคัญในภารกิจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เเก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้น ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม เเละต้องสามารถเเก้ไขปัญหาได้อย่างเเท้จริงซึ่งความถูกต้องนั้นต้องชอบด้วกฎหมายหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกฎหมาย ต้องมีความเหมาะสมเเละเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในกระบวนการเเก้ไขปัญหาข้อขัดเเย้งด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ต้องยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายเเละเป็นธรรมอย่างเเท้จริงในการเเก้ไไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการดำเนินการจึงต้องไม่ขัดเเย้งกับหลักกฎหมาย
 • การอำนวยความสะดวก เเก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ในการเเก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน ประสานกับการเข้าถึงพื้นที่ เข้าถึงข้อมูล ทำให้การตัดสินใจ การช่วยเหลือเเก้ไขปัญหา สามารถดำเนินการได้อยางรวดเร็วทันเวลาเเละยุติโดยธรรม ทุกอย่างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เเละปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล
 • บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเเก้ไขปัญหา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ ได้มีเเนวทางปฏิบัติในการเเก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยการประสานบูรณาการกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำให้เกิดความรวดเร็วลดขั้นตอนตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเเต่ละหน่วยงานทำให้การเเก้ไขปัญหาต่างๆ รวดเร็ว สำเร็จ ไปด้วยดี

การจัดเตรียมงาน                               

 • ทำความสะอาดพื้นที่สำหรับจัดงาน กวาดพื้น ,ถูพื้นลานหอประชุม
 • จับผ้าหน้าเวทีเผื่อเตรียมงานจับสลากเพื่อการกุศลกาชาด

     

กิจกรรมงานออกสลากเพื่อการกุศลกาชาด

 • มีหน้าที่ติดหมายเลขรางวัลหลักที่1ถึงหลักที่5หน้าบอร์ดออกรางวัล
 •  ตรวจสอบหมายเลขที่ออกรางวัลว่ามีความถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู