ข้าพเจ้านางสาวจุรีรัตน์ ผมทำ ประเภท นักศึกษา ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่8บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 01-18 มิถุนายน 2564

การดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้า ในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ได้รับมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ในส่วนของงานงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคือ ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตกรของแต่ละครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาลงในระบบผ่าน APP ที่ส่วนกลางได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการเตรียมหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ของโครงการเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายกับประชาชนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมในเรื่องของการนำสมุนไพรมาแปรรูปในที่ 11 มิถุนายน 2564  ซึ่งอาจารย์และหน้าโครงการได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในด้านการแปรรูปสมุนไพรมาจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  การจัดอบรมในวันที่ 11 มิถุนายน วิทยากรได้อบรมให้ความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เจลล้างมือและสเปรย์ไล่ยุงที่ทำจาก มะกรูด ตระไคร้ ซึ่งสามารถหาได้ง่าย พบได้ทั่วไปในท้องถิ่น และยังได้ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถทำได้ง่าย หาได้ง่ายและสะดวก โดยการนำสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในครัวเรือนอีกด้วย

 

ต่อมาอาจารย์ได้มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มสรุปกิจกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มข้าพเจ้าได้สรุปการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม ดังต่อไปนี้

-กิจกรรมภายในเดือนกุมภาพันธ์ คือการจัดอบรมมอบหมายงานแบ่งหน้าที่ให้แก่สมาชิกของโครงการ และต่อมาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล01 และ 02 เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มากรอกลงในระบบให้เรียบร้อยตามเป้าหมาย และนอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านGoogle Meet เพื่อมอบหมายและชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมต่อไป

-กิจกรรมภายในเดือนมีนาคม ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถามทั้ง 16 หมู่บ้าน ตำบล โคกสะอาดอำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ สอบถามเกี่ยวกับ สมาชิกในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน อาชีพ และบริบทโดยรวมของสมาชิกในชุมชนแต่ละหมู่บ้านนั้นได้ทำการเกษตร ปลูกผัก และปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง เป็นส่วนใหญ่ และมีการทอเสือกบ ทอผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางหัตกรรมมาแต่ดั้งเดิมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

-กิจกรรมภายในเดือนเมษายน มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับเกษตรกร การเข้าอบรมด้านทักษะพื้นฐานทั้ง4ด้าน อาทิ ทักษะด้านการเงิน ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะด้านสังคม นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมออนไลน์เพื่อวางแผนการทำงานในเดือนพฤษภาคม

กิจกรรมภายในเดือนพฤษภาคม

-มีการเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ มีการจัดอบรมเรื่องการแปรรูปสมุนไพร อาทิ การทำมาร์คหน้าธรรมจากข้าว การทำโลชั่นโดยมีส่วนผสมจากดาวเรืองและข้าวการทำโทนเนอร์เช็ดผิวหน้าจากข้าว โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปสมุนไพรมาให้ความรู้เป็นอย่างดี

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าปัญหาและอุปสรรค คือ สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในตำบลโคกสะอาดอยู่ในระดับปานกลางและยังมีการเฝ้าระวังจากกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี และในเรื่องการลงทะเบียนเกษตรกรส่วนมากในชุมชตำบลโคกสะอาด เกือบทุกครัวเรือน

 

อื่นๆ

เมนู