ข้าพเจ้านางสาวจุรีรัตน์ ผมทำ ประเภท นักศึกษา ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้าน

ตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 01-16 พฤษภาคม 2564

แผนการดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมาย คือให้ลงข้อมูลผ่าน APP ที่ส่วนกลางได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูล และได้ประชุมกลุ่ม ของตำบลโคกสะอาด ผ่าน Google Meet เพื่อวางแผนการทำงานประจำ เดือน พฤษภาคมเพื่อชี้แจงการปฎิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละกลุ่ม

ซึ่งสรุปได้ว่า ให้แต่ละกลุ่มลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งถ่ายรูปภาพประกอบของวิถีชีวิตของแต่ละหมู่บ้าน ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำข้อมูลไปลงใน APP ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

กลุ่มข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย โดยได้ไปดูวิธีการทอผ้าไหม ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม นางจันทนีย์ เชาว์ชูรัมย์ และ กลุ่มจักสานงานหัตกรรมเก่าแก่ เช่น การทำพัดวี การทำกระด้ง และ การทำตะกร้า ของนายบุญรอด สะเทียนรัมย์

ซึ่งภูมิปัญญาสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรรักษาและสืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป

ต่อมาได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน โดยได้ไปดูการทำ ” ปลาร้า “ ของนางราญ ที่รัก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั่งเดิมตั้งแต่โบราณ โดยการนำปลาร้ามาถนอมอาหารนอกจากจะเก็บไว้กินนอกฤดูกาลแล้วก็ยังสามารถนำมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกด้วย

ต่อมาได้ทำการลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และ หมู่ที่ 16 บ้านโนนสะอาด โดยได้หาข้อมูลสำรวจหาแหล่งน้ำ ร้านค้าในชุมชน และได้สำรวจป่าประจำหมู่บ้าน คือ ป่าโคกหนองโคงวัว เพื่อหาพืชสมุนไพรในท้องถิ่น พืชสมุนไพรที่พบได้แก่ หนอนตายอยาก อูดอีด หญ้ารีแพร์ หนวดแมว ผักตาม (ผักอีลุน) ต้นแจ้ง ต้นโปร่งแดง ต้นไข่เน่า ต้นสมัด  และต้นพีพวน ซึ่งสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลายอย่างและยังมีประโยชน์ต่อคนในชุมชน

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าปัญหาและอุปสรรค คือ สถานการณ์ในชุมชนตำบลโคกสะอาดพบเจอปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดค่อนข้างรุนแรงจึงทำให้มีผลต่อการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู