โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ)

                                                                                                                                                        ปวีณา ใจตรง

1.มีการจัดโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมีคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ฯลฯ) คณะที่ปรึกษาศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง และมีผังโครงสร้างสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นหัวหน้าสำนักงาน แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือฝ่ายรับเรื่อง ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายติดตามและฝ่ายรายงานรวมทั้งมีการออกคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายงานให้ปลัดอำเภอเป็นหัวหน้างานรับผิดชอบตามผังโครงสร้าง 2. มีการจัดประชุม 2.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และคณะที่ปรึกษาศูนย์ดำรงธรรมอำเภออย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน  2.2 ประชุมประจำเดือน ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานสรุปประเด็นปัญหา และติดตามการทำงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบล 3. นายอำเภอมีการอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับปลัดอำเภอและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงาน การแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นประจำทุกเดือน 4. มีการปรับปรุงประกาศแต่งตั้งคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ

รูปภาพประกอบขั้นตอนการทำงาน

– กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเเละการให้บริการงานร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

รูปภาพประกอบการทำงาน

                    – การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องทุกข์ทำการร่างข้อมูลลงในเอกสารเรื่องร้องทุกข์เเละพิมพ์หนังสือเรื่องร้องเรียนส่งให้หัวหน้าตรวจสอบอนุมัติพร้อมบันทึกลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

                        – การเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณี

                รูปภาพประกอบร่วมกิจกรรม

                -ร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำเดือนมีนาคม2564

อื่นๆ

เมนู