ข้าพระเจ้านายกัมปนาท ดวงศรี ประเภคประชาชนหลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ วันที่ 1 และ วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น คณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีการนัดหมายลงพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรบริเวนวัดป่าบ้านห้วยหวายและป่าชุมชนบ้านหนองปลิง ตำบลโคกสะอาดทำความสะอาดแปลงพืชสมุนไพร เป็นพืชสุมนไพรที่ผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด ได้มีการร่วมกันปลูกเพื่อเป็นการรักษาพืชสมุนไพรไว้ใช้ในชุมชน โดยการลงพื้นที่ได้ทำการพรวนดินรอบลำต้นของพืชสมุนไพร และตัดหญ้าบริเวณนั้นออกให้ดูสวยงาม จากนั้นได้มีการนำปุ๋ยมาใส่ในแปลงพืชสมุนไพร ตลอดจนมีการรดน้ำวันที่ 2 ตุลาคม 2564 คณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีนัดหมายประชุม ผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสมุนไพรในท้องถิ่นในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เป็นการประชุมวางแผนในการทำงานประจำเดือน และได้อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่และแนะนำวิธีการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ในด้านการทำงานร่วมถึงเรื่องเกี่ยวกับการอบรมการฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ การเขียนบทความและการเขียนรายงานประจำเดือนวันที่ 8 ตุลาคม 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีนัดหมายผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสมุนไพรในท้องถิ่นในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ทำการลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ในการอบรม โดยได้ทำความสะอาดพื้นที่ มีการกางเต้น และจัดเตรียมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดโครงการอบรมโดยการอบรมนั้นจัดโครงการขึ้นในวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2564 10 ตุลาคม 2564 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โดยมีการบรรยายในหัวข้อ การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นฐานภูมิปัญญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และ คุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด

ท่านวิทยากรท่านแรกได้บรรยายเกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วย และกล้วยสามารถนำมาทำได้หลายประเภทได้แก่ ทอด อบ ตาก ผง ทำแห้ง กวน และเหลว และอีกตัวอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ท่านวิทยากรท่านที่สองได้บรรยายในเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย์ ซึ่งท่านวิทยากรได้พูดถึงประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงประสบความสำเร็จและความภาคภูมิใจของแบรนซึ่งได้เป็นสินค้าที่ได้ขึ้นสายการบินไทย ที่ได้ทำขึ้นจนสามารถวางขายตามท้องตลาด จากนั้นได้พูดถึงกระบานการและขั้นตอนการปฏิบัติการผลิต องค์ประกอบการผลิต ความรู้พื้นฐานในการใช้สารต่างๆที่ใช้ในการผลิต ข้อควรระวังในการใช้สาร ความรู้พื้นฐานกระบวนการในการผลิต ข้อกำหนด มาตรฐาน เลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง และการมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากนั้นได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรอีกท่านหนึ่ง โดย อาจารย์ชินชานาง สวัสดิ์รัมย์ อาจารย์ประจำวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง กลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และอาจารย์ได้มีการยกตกตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ดีควรเป็นเช่นไร และพูดถึงในเรื่อง 12 กลเม็ดเทคนิคการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยการยกตัวอย่างทำให้มีเข้าใจมากขึ้น หลังจากจบการบรรยาย อาจารย์ได้มีการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มคิดชื่อสินค้าหรือแบรนสินค้า และออกแบบตราสินค้าที่กลุ่มของตนได้รับมอบหมาย โดยให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มเสนอความคิดของตนเองเพื่อให้ได้ตราสินค้าที่ดีและจดจำได้ง่ายรวมไปถึงการวาดรูปโลโก้สินค้าให้มีความสร้างสรรค์
1. โลโก้ที่ดีต้องจดจำได้ง่าย …
2. ตัวอักษรบนโลโก้สำคัญมาก …
3. เลือกสีให้เหมาะสม …
4. อย่าใช้ Effect บนโลโก้เยอะเกินไป …
5. ออกแบบโลโก้จากพื้นหลังสีขาว …
6. เล่นกับพื้นที่ว่าง …
7. อย่าใช้สีรุ้ง

อื่นๆ

เมนู