ข้าพเจ้านายจตุพงษ์ พิเศษ ประเภทนักศึกษา HS07 .โคกสะอาด อ.ลาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: HS07 (01-02) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตาบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและได้รับผิดชอบใน4 หมู่บ้านในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศจังหวัด บุรีรัมย์ได้แก่หมู่ 5 บ้าน ว่าน หมู่7 บ้าน ค้อ หมู่11บ้าน ว่านพัฒนา และหมู่ 14 บ้าน ค้อพัฒนา ระหว่างวันที่5-10 มีนาคม 2564ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอถามและนำข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนและข้อมูลผลกระทบจากโควิด -19 ที่ได้มาใช้ ในวิเคราะห์รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะพบว่าบริบทสังคมในพื้นที่จะมีแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่บ้าน

ในส่วนที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบของโควิด 19 นั้นพบว่าประชากรส่วนใหญ่ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะประชากรส่วนใหญ่ทำงานในพื้นที่  ถ้าได้ออกไปสถานที่เสี่ยงอย่างเช่น วัด ตลาด โรงเรียนก็ได้มีการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือตรวจวัดไข้ก่อนเสมอรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันของผู้นำชุมชน

     ปัญหาที่พบในพื้นที่ในส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเป็นในด้านของรายได้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพคือ การ อาชีพทำนาเป็นหลักโดยนาจะเป็นนาปีทำได้ปีละ 1 ครั้ง บางคนต้องเช่าที่ นาซึ่งทำให้รายได้ของคนในชุมชนค่องข้างน้อยเพราะไม่มีอาชีพเสริมและไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันการสอบถามในด้านของพืชสมุนไพรนั้นประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะปลูกพืชสมุนไพรที่สามารถใช้บริโภคในครัวเรือน เช่น ตะไคร้หอม มะกรูด ว่านหางจระเข้ กะเพรา ใบเตยและอื่นๆ

อื่นๆ

เมนู