1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาววรรณพร สุขหนา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 01-16 พฤษภาคม 2564

แผนการดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมาย คือให้ลงข้อมูลผ่าน APP ที่ส่วนกลางได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูล และได้ประชุมกลุ่ม ของตำบลโคกสะอาด ผ่าน Google Meet เพื่อวางแผนการทำงานประจำ เดือน พฤษภาคม 2564

สรุปได้ว่า ให้แต่ละกลุ่มลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งถ่ายรูปภาพประกอบของวิถีชีวิตของแต่ละหมู่บ้าน ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย โดยได้ไปดูการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม นางจันทนีย์ เชาว์ชูรัมย์ และกลุ่มจักสานงานหัตกรรมเก่าแก่ของนายบุญรอด สะเทียนรัมย์

ต่อมาได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน โดยได้ไปดูการทำ ” ปลาร้า “ ของนางราญ ที่รัก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั่งเดิมตั้งแต่โบราณ โดยการนำปลาร้ามาถนอมอาหารเก็บไว้กินนอกฤดูกาล ปลาร้า ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์ของคนภาคอีสานอีกด้วยและมีวัดบ้านเขื่อนคงค่ามีสถานที่โบราณเก่าแก เช่น ประติมากรรม หินแกะสลัก

ต่อมาได้ทำการลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และ หมู่ที่ 16 บ้านโนนสะอาด โดยได้หาข้อมูลสำรวจหาแหล่งน้ำ ร้านค้าในชุมชน และได้สำรวจเข้าไปในป่าประจำหมู่บ้าน คือ ป่าโคกหนองโครงวัว เพื่อหาพืชสมุนไพรในท้องถิ่นและก็มีพืชสมุนไพรหลายชนิด เช่น หญ้ารีแพร์ ต้นไข่เน่า ต้นโปรงแดง ต้นหนวดแมว ต้นแจ้ง เป็นต้น แล้วจะนำข้อมูลที่ได้รับไปลงระบบต่อไป

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าปัญหาและอุปสรรค คือ สถานการณ์ในชุมชนตำบลโคกสะอาดพบเจอปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดค่อนข้างรุนแรงจึงทำให้มีผลต่อการลงพื้นที่ แต่กลุ่มข้าพเจ้าก็ได้เตรียมความพร้อม ดูแลรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการลงพื้นที่ครั้งนี้ และทำให้กลุ่มข้าพเจ้าได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและนำข้อมูลลงระบบได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

                   

 

                                          

 

อื่นๆ

เมนู