1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาววรรณพร  สุขหนา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 05-17 เมษายน 2564

แผนการดำเดินงานของกลุ่มข้าพเจ้า ในเดือนเมษายน 2564 นี้ ได้รับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์และหัวหน้าโครงการได้มอบหมายวางแผนข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนแต่ละหมู่บ้านในตำบลโคกสะอาด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ OTOP และข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย

จากการได้ประชุมกับคณะทีมงานทุกท่านในวันที่ 05 เมษายน 2564 สรุปได้ว่า

หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย

จุดแข็ง คือ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีหอกระจายข่าวสารอย่างครอบคลุม มีสาธารณะสุขใกล้บ้านเดินทางสะดวก มีการรณรงค์ลดระเลิกเหล้าในทุกเทศกาล

จุดอ่อน คือ ยาเสพติดเข้ามาในชุมชนได้ง่าย ชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

โอกาส คือ Internet ราคาถูกจึงเข้าถึงได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว มีการติดต่อจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนในนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย

อุปสรรค คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีราคาที่ตกต่ำ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ผลิตภัณฑ์มีซ้ำกันในหลายชุมชนไม่แตกต่างจากที่อื่นและไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง ประชาชนมีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน

จุดแข็ง คือ มีตลาดนัดชุมชนและมีระบบประปาใช้ทุกครัวเรือน

จุดอ่อน คือ เยาวชนไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เส้นทางในหมู่บ้านยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

โอกาส คือ ผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดสรรค์มาตรฐาน

อุปสรรค คือ ราคาผลผลิตตกต่ำ ประชาชนมีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง

จุดแข็ง คือ มีเส้นทางเชื่อมต่อหลายหมู่บ้าน มีระบบน้ำประปา มีป่าชุมชน (ป่าโคกหนองโคงวัว) มีกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็ง มีระบบกระจายข่าวสารของหมู่บ้าน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน มีแหล่งเงินทุนหมู่บ้าน

จุดอ่อน คือ ระบบกระจายข่าวสารของหมู่บ้านที่มีอยู่ยังไม่ทั่วถึง เส้นทางภายในหมู่บ้านยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ระบบประปายังขาดแคลนแหล่งผลิตน้ำประปา การทำเกษตรจำทำได้ปีละครั้ง ประชาชนยังประสบปัญหาด้านเงินทุน เกษตรกรยังขาดแคลนน้ำ

โอกาส คือ อบต. หน่วยงานในท้องถิ่นในโอกาสและสนับสนุนทั้งด้านเศรษฐกิจ

อุปสรรค คือ ราคาผลผลิตตกต่ำ ประชาชนมีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 16 บ้านโนนสะอาด

จุดแข็ง คือ มีเส้นทางเชื่อมต่อหลายหมู่บ้าน มีระบบน้ำประปา มีกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็ง มีแหล่งเงินทุนหมู่บ้าน

จุดอ่อน คือ ระบบกระจายข่าวสารของหมู่บ้านที่มีอยู่ยังไม่ทั่วถึง การทำเกษตรจำทำได้ปีละครั้ง ประชาชนยังประสบปัญหาด้านเงินทุน เกษตรกรยังขาดแคลนน้ำ

โอกาส คือ อบต. หน่วยงานในท้องถิ่นในโอกาสและสนับสนุนทั้งด้านเศรษฐกิจ

อุปสรรค คือ ราคาผลผลิตตกต่ำ ประชาชนมีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น

หมู่บ้านต้นแบบที่กลุ่มข้าพเจ้าเลือก คือ หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน

เหตุผลที่เลือกชุมชนนี้ คือ ชุมชนบ้านเขื่อนมีการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ตั้งกลุ่มทอผ้าไหม ย้อมสีผ้าไหมจากธรรมชาติและสีเคมี ชื่อว่า “ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขื่อน ” ซึ้งทางกลุ่มได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปประกวดคัดสรรค์มาตรฐาน ได้ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว

จากการวิเคราะห์ (SWOT) ในครั้งนี้ทำให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของชุนชน ปัญหาที่ทราบในชุมชนมาแก้ไข และจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปติดตามผลต่อไป

               

อื่นๆ

เมนู