1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาว ชนินาถ สาระปัญญา ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวชนินาถ สาระปัญญา ประเภทนักศึกษา ได้รับผิดชอบในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกรกฎาคม 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่่ที่ 10 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ช่วยเหลือสังเคราะห์ข้อมูล

เมื่อ เดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและสมาชิกได้ดำเนินงานรับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย มีทั้งหมด 4หมู่บ้าน ได้รับมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกรของแต่ละครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลมาลงในระบบที่ส่วนกลางจัดเตรียมมาให้

เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID19ที่ยังแพร่ระบาดเป็นอย่างมากในช่วงนี้ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความห่วงใยประชากรในพื้นที่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำกิจกรรมการอบรมผ่าน Zoom Cloud Meetings เพื่อแนวทางในการปฏิบัติงานและได้วางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับดศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ช่วยเหลือสังเคราะห์ข้อมูล

จาก​ที่​​ได้ไป​ลงพื้น​ที่มา​นั้น​เรา​ได้​เห็น​ว่า​ใน ชุมชน​ของ​ตําบล​โคก​สะอาด​นั้น​ได้มี​การ​ทําการ​เกษตรกร​รม​  เช่น ทํานา​เป็น​ส่วน​ใหญ ​ทาง​ทีม​งานจึงตัดสินใจ​ที่​จะ​เลือก​ข้าว​และสมุนไพร​ในพื้นที่​ตําบล​ มา​เพิ่ม​มูลค่า​ให้กับชาวบ้านในพื้นที่​ซึ่ง​เป็น​พืช​หลัก​ที่​มี ใน​ชุมชน​อยู่​แล้ว​​มาส​ร้าง​มูลค่า​เพิ่ม​เพื่อ​ที่​จะ​ทําให้คนใน​ชุมชน​นั้น​มีราย​ได้​เพิ่ม​ขึ้น​ และ​ได้​นําวัตถุดิบ​ที่​มี​ใน​ชุมชนชนิดอื่นๆ​ เช่น ข้าว​ทับทิม​ชุม​แพ​ ข้าว​เห​นี​ยว กข6 และ​สมุนไพร​ใน​ชุม​ชน​ เช่น​ มะ​กรูด​ ขมิ้น​ นํามาส​ร้าง​เป็น​ผลิตภัณฑ์​การ​แปรรูป​จาก​พืช​สมุนไพร​และ ผลิตภัณฑ์​จาก​ข้าว​

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าก็ได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน และจะนำปัญหาที่ได้ทราบ มาปรับปรุง หาแนวทางการแก้ปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู