1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของแบบสอบถาม (01)และ(02)ในชุมชน หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่10บ้านหนองโน หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในช่วงวันที่ 3-16  มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 9.00 น เป็นต้นไป

การดำเนินงานในระหว่างเดือน มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย คือ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน เอกสาร 01 และ 02 ได้ไปสำรวจสอบถามข้อมูลแต่ละครัวเรือน เพื่อจะได้เก็บข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปพบเห็นชีวิตและการเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งทำให้เห็นถึงการเป็นอยู่ของผู้คนหลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแยกประเภทได้คือ กลุ่มที่ทำการเกษตร กลุ่มที่ค้าขายซึ่งมีจำนวนน้อยกว่า กลุ่มที่รับราชการ กลุ่มรับจ้างทั่วไป แต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณร้อยละ 80 ของคนในพื้นที่จะทำการเกษตร

ซึ่งในการลงพื้นที่ชุมชนครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ สภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนความต้องการของแต่ละครัวเรือน และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในกิจกรรมครั้งต่อไปคือการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล ที่ได้มาจากแบบสอบถามที่สำรวจชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และความต้องการของชุมชน จุดเด่น จุดด้อย นำมาจัดเรียงลำดับปัญหาไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ อาชีพ ให้ตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้นในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู