1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ได้รับผิดชอบในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนพฤษภาคม 2564  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์เกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการของการปลูกพืชสมุนไพร  การอบรมออนไลน์ได้มีการให้ความรู้ต่างๆเพื่อนำไปแนะนำและเป็นแนวทางให้แก่ชาวบ้าน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ และเห็นความเป็นอยู่ของประชาชน การนำแนวทางการปลูกพืชสมุนไพรซึ่งเป็นผลดีที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลโคกสะอาดเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดี

ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รายได้แต่ละครัวเรือนจะมาจากการทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ รายได้น้อย และประชาชนในพื้นที่มีหนี้สิน และการปลูกข้าวต้องปลูกเป็นช่วงฤดู และการเกิด โควิด-19 ก็ทำให้ประชาชนบางส่วนมีการว่างงานและขาดรายได้ ชาวบ้านจึงมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ ดั้งนั้นจึงได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์

 

http://https://bit.ly/3osjJte

 

อื่นๆ

เมนู