1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางศิริพร แก้วมณีเนตร ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ตำบลโคกสะอาดมีทั้งหมด    16   หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่2 บ้านตะไก้ย หมู่3 บ้านสนวน หมู่4 บ้านขี่ตุ่น  หมู่5 บ้านว่าน หมู่6 บ้านเขื่อน หมู่7 บ้านค้อ หมู่8 บ้านหนองปลิง หมู่9 บ้านห้วยหวาย หมู่10 บ้านหนองโน หมู่11 บ้านว่านพัฒนา หมู่12 บ้านหนองแสง หมู่13 บ้านสนวนพัฒนา หมู่14 บ้านค้อพัฒนา หมู่15 บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่16 บ้านโนนสะอาด

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการโดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมได้ลงสำรวจข้อมูล ในพื้นที่ หมู่ที่1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่4 บ้านขี่ตุ่น หมู่ที่10 บ้านหนองโน หมู่ที่12 บ้านหนองแสง

จากที่ข้าพเจ้าและทีมได้ลงพื้นที่ในรอบนี้ข้าพเจ้าก็ได้สำรวจข้อมูลในส่วนของ  แหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในถ้องถิ่น  อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น   เกษตรกรในท้องถิ่น  พืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ในเดือน พฤษภาคม 2564 ก็ได้มีการอบรม เกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา(การส่งเสริมการปลูกกัญชา กัญชง สำหรับเกษตรกร) มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด4หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที4 บ้านขี่ตุ่น หมู่ที่6 บ้านเขื่อน หมู่ที่7 บ้านค้อ หมู่ที่13 บ้านสนวนพัฒนา   เป็นหมู่บ้านต้นแบบเข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็เป็นการอบรมแบบ NEW Normal ฐานวิถีชีวิตใหม่ ส่งตรงความรู้แบบไร้สาย

ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูการทำนาชาวบ้าน บางคนก็เริ่มทำไร่ไถนาหว่านข้าวนาปี เพราะชาวตำบลโคกสะอาดส่วนมากจะประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนมาก นอกเหนือจากการทำนาก็มี ทำไร่อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง บ้างเล็กน้อยจากที่ได้ลงพื้นที่ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ชาวบ้านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคไวรัส โคโรนาCovid-19 ในการสอบถามข้อมูลก็เป็นปัญหาบ้างเล็กน้อยก่อนที่เข้าไปพบปะชาวบ้านก็มีการสวมแมส มีเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง การสอบถามข้อมูล ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู