1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางศิริพร แก้วมณีเนตร ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ตำบลโคกสะอาดมีทั้งหมด    16   หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่2 บ้านตะไก้ย หมู่3 บ้านสนวน หมู่4 บ้านขี่ตุ่น  หมู่5 บ้านว่าน หมู่6 บ้านเขื่อน หมู่7 บ้านค้อ หมู่8 บ้านหนองปลิง หมู่9 บ้านห้วยหวาย หมู่10 บ้านหนองโน หมู่11 บ้านว่านพัฒนา หมู่12 บ้านหนองแสง หมู่13 บ้านสนวนพัฒนา หมู่14 บ้านค้อพัฒนา หมู่15 บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่16 บ้านโนนสะอาด

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการโดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าและทีมได้ลงสำรวจข้อมูล ในพื้นที่ หมู่ที่1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่4 บ้านขี่ตุ่น หมู่ที่10 บ้านหนองโน หมู่ที่12 บ้านหนองแสง จึงเห็นได้ว่าชาวบ้านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคไวรัส โคโรนา Covid-19 รอบที่2

อาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการก็ได้มีการจัดอบรมวันที่11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ให้กับประชาชนทั้ง16หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่2 บ้านตะไก้ย หมู่3 บ้านสนวน หมู่4 บ้านขี่ตุ่น  หมู่5 บ้านว่าน หมู่6 บ้านเขื่อน หมู่7 บ้านค้อ หมู่8 บ้านหนองปลิง หมู่9 บ้านห้วยหวาย หมู่10 บ้านหนองโน หมู่11 บ้านว่านพัฒนา หมู่12 บ้านหนองแสง หมู่13 บ้านสนวนพัฒนา หมู่14 บ้านค้อพัฒนา หมู่15 บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่16 บ้านโนนสะอาด

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่ม อสม หมู่บ้านละ2คน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องไม่เกิน50คน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของ โควิด19ในการอบรมครั้งนี้ก็ได้มีการอบรมเรื่อง การทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และการทำสเปรย์หอมไล่ยุง ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

จากที่ได้มีการอบรมเมื่อวันที่11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาประชาชนอาจจะมาเข้าร่วมอบรมได้ไม่มาก แต่ก็มี ทีม อสม มาเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนนำความรู้ที่ได้ไปสานต่อในแต่ละหมู่บ้านการอบรมรอบนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู