1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ได้รับผิดชอบในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกันยายน 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่่ที่ 10 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ช่วยเหลือสังเคราะห์ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบและหัวหน้าประจำโครงการในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลไปกรอกลงในระบบ U2T ที่ส่วนกลางจัดเตรียมมาให้

ข้าพเจ้าได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบและหัวหน้าประจำโครงการในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ไปจัดทำรูปเล่มการปฏิบัติงานโครงการ HS07 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ จำนวน 5 บท คนละ 1 เล่ม

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน ผู้ปฏิบัติงานของตำบลโคกสะอาด ได้ไปดูแล รดน้ำต้นไม้ เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อไปร่วมกิจกรรม โดยการนำปุ๋ยคอกไปใส่ต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้สมุนไพรที่ปลูกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

 

     

อื่นๆ

เมนู