1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

ข้าพเจ้านายสนธยา ล้านทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

ข้าพเจ้านายสนธยา ล้านทอง ได้รับผิดชอบ หมู่​ 3 บ้าน​สน​วน​ หมู่​9 บ้าน​ห้วย​หวาย​ หมู่​ 13บ้าน​สนวนพัฒนา​ หมู่​15 บ้าน​ห้วย​หวาย​พัฒนา​ ตําบล​โคก​สะ​อาด​ อําเภอลําปลาย​มาศ​ จังหวัด​บุรี​รัมย์ ตาม​โครงการ​ยก​ระ​ดับ​เศร​ฐกิจและ​สังคม​ราย​ตําบล​แบบ​บูรณ​าการ​ ได้​รับ​มอบ​หมาย​แนวทาง​การ​ปฏิบัติ​งาน​จาก​อาจารย์และ​หัวหน้าประจําโครงการ​ใน​ส่วน​งาน​ที่​ได้รับ​มอบ​หมาย​ได้รับ​ผิด​ชอบ​บันทึกข้อมูลการ​ลงพื้น​ที่​เก็บ​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​การ​ลงทะเบียน​เกษตรกร​ของ​แต่ละ​ครัว​เรือ​น ​เพื่อ​นําข้อมูล​มา​ลงใน​ระบบ​ที่​ส่วน​กลาง​จัด​เตรียม​มา​ให้

วันที่ 17 ก.ค.2564 ข้าพเจ้า​ได้​ร่วมส่งกำลังแรงใจ และ ได้การเต​รี​ยม​แข่ง​ขัน​ และ​ทีม​งาน​โคก​สะอาด​ได้​เข่า​ร่วม แข่งขัน​ใน​ชื่อ​ทีม​ Cok Clean Model นอกจาก​นี้​ทีม​ Cok Clean Mode ได้ออกแบบ​ผลิตภัณฑ์​จาก​ข้าว​ ที่​ได้​มา​จาก​การ​อบรม​และ​ลงพื้น​ที่​ใน​เดือน​ที่​ผ้าน​มา​ เพื่อ​ใช้ ใน​การ​แข่ง​ขัน​ และ​ให้ความ​ร้วม​มือ​ใน​การ​แข่งฃันขัน​เป็นอย่าง ดี

และ​จาก​ที่​​ไป​สํารวจ​และ​ลงพื้น​ที่มา​นั้น​เรา​ได้​เห็น​ว่า​ใน ชุมชน​ของ​ตําบล​โคก​สะอาด​นั้น​ได้มี​การ​ทําการ​เกษตรกร​รม​ ทํานา​เป็น​ส่วน​ใหญ​ทาง​ทีม​งาน​เรา​เลย​ที่​ละ​เลือก​ข้าว​และ สมุนไพร​ใน​ตําบล​นํามา​เพิ่ม​มูลค่า​มาก​ขึ้น​ซึ่ง​เป็น​พืช​หลัก​ที่​มี ใน​ชุมชน​อยู่​แล้ว​ ทีม​งาน​เรา​ได้​ปรึกษา​กัน​ที่​จะ​นําข้าว​ใน ชุมชน​ที่​มี​มาส​ร้าง​มูลค่า​เพิ่ม​เพื่อ​ที่​จะ​ทําให้คนใน​ชุมชน​นั้น​มี ราย​ได้​เพิ่ม​มาก​ขึ้น​ และ​จาก​นี้​เรา​จึง​ได้​นําวัตถุดิบ​ที่​มี​ใน​ชุม ชน​ เช่น ข้าว​ทับทิม​ชุม​แพ​ ข้าว​เห​นี​ยว กข6 และ​สมุนไพร​ใน​ชุม​ชน​ เช่น​ มะ​กรูด​ ต ขมิ้น​ นํามาส​ร้าง​เป็น​ผลิตภัณฑ์​การ​แปรรูป​จาก​พืช​สมุนไพร​และ ผลิตภัณฑ์​จาก​ข้าว​เป็น​ต้น

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมฟังบรรยายการ​อบรม​ผ่าน​ ระบบออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทาง​ใน​การ​ปฏิบัติ​งาน​และ​ได้วางแผน​การ ปฏิบัติ​งาน​เกี่ยวกับ​​โครงการ​ยก​ระ​ดับ​เศร​ษฐกิจ​และ​สังคมราย​ตําบล​แบบ​บูรณ​าการ​ได้​ช่วย​เหลือ​สังเคราะห์ข้อ​มูลในชุมชน

อื่นๆ

เมนู