1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

ข้าพเจ้านายสนธยา ล้านทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564  อาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มตำบลโคกสะอาด ได้มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรม  covid-19 week u2t
ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด โดยการเดินรณรงค์ชักชวนให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีนและมีการแจกผ้าปิดจมูกและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับจุดตรวจของอสม.ประจำหมู่บ้าน เพื่อใช้แจกชาวบ้าน

และได้รับมอบหมายงาน จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVIT-19 week) ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2564
ให้กรอกข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้

1.ใช้ banner ส่วนกลาง ตาม (Banner size dimension) ใน google drive เพื่อจัดทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website /
สื่อ online และ ในพื้นที่จัดกิจกรรม ( on-site ) ของมหาวิทยาลัย
2.จัดทำ VDO Clip ตามแนวทาง (Covid Week Struction vdo4) ใน google drive เพื่อ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรณรงค์การฉีดวัคซีนต้านโควิดในชุมชน
3.Upload VDO Clip ข้อ 2 ใน Website U2T Online Community   ตามคู่มือ ใน google drive เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ ทางช่องทางต่างๆ ของ สป อว และ มหาวิทยาลัยต่อไป

วันที่11 เดือน มิถุนายน 2564 ทางทีมงานและคณะอาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบโครงการในส่วนของตำบลโคกสะอาด ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีกิจกรรมดังนี้ มีการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภพกาย สุขใจ สายใยรักในชุชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด โดยมีวิทยากรคือ นางประนอม หาญประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านพัฒนา

และยังมีวิทยากรอีกท่านคือ ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์ เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำสเปรย์ เจลเเอลกอฮอล์และสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้และมะกรูด ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่หาง่ายในชุมชน เป็นการอบรมให้กับตัวแทน อสม.จากทุกหมู่บ้าน มีหมู่บ้านละ2คน เพื่อจะได้ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับชาวบ้านในหมูบ้านของตนเอง

อื่นๆ

เมนู