ข้าพเจ้านายจตุพงษ์ พิเศษ ประเภทนักศึกษา HS07 .โคกสะอาด อ.ลาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: HS07 (01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ที่ 5 บ้านว่าน หมู่ที่ 7 บ้านค้อ หมู่ที่ 11 บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ 14 บ้านค้อพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านว่าน หมู่ที่ 7 บ้านค้อ หมู่ที่ 11 บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ 14 บ้านค้อพัฒนา ตาบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อทราบถึงข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของ จึงขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม โดยการเข้าไปชี้แจงรายละเอียดการทำงานต่างๆกับท่านมยุรี เกษมลักษณ์ กำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับชาวบ้านในชุมชนว่าชีวิตเป็นอยู่เป็นอย่างไร การใช้ชีวิตของชาวบ้าน เป็นอย่างไร หลังจากนั้นก็ได้สำรวจชุมชนและทางผู้ปฏิบีติงานได้ทำแบบสอบถามกับประชาชนในพื้นที่ได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาคือ แบบฟอร์ม (01)

            ด้านสภาพแวดล้อมของชุมชน ความโดดเด่นคือการทอผ้าไหม การจักสาน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์  ปลูกอ้อย การทำเกษตรผสมผสาน ปัญหาที่พบในชุมชนคือปัญหาทางด้านยาเสพติดที่แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งทางชุมชนได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้

 

อื่นๆ

เมนู