ข้าพเจ้านางสาว ปารวี บำรุงธรรม ประเภท นักศึกษา ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ 12 บ้านหนองแสง ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่12-17กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-17.00 น.

จากการลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามประชากรในหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด  ซึ้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านเป็นผู้สูงอายุและคนว่างงานเป็นส่วนมากส่วนใหญ่และอาชีพชองชาวบ้านจะเป็นการทำเกษตร ทำนา ทำไร่อ้อย ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย ไก่ ปลา เป็นต้น จากการรวบรวมแบบสอบถามจากประชากรนั้นมีการทำนา ปีละ 1 ครั้ง และปลูกพืชไร่ผสม และปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อจะเอาไปบริโภคในครัวเรือน และปลูกผักเพื่อนำไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว แล้วมีปัญหาที่พบในชุมชนส่วนมาก ก็คือประชากรในชุมชนประกอบอาชีพ ทำนา 1ครั้งต่อปี ทำให้การทำนาแต่ละปี มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง มีผลผลิตน้อย จึงทำให้ขาดทุน และรายรับไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ดังนี้ได้ทำให้ประชากรในชุมชนจึงอยากให้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาแนะนำแนวทางการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชากรในชุมชน

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02)

พบว่าประชากรส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ไอ จาม เพราะประชากรจะอาศัยอยู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่ แต่ถ้าออกไปข้างนอกจะสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือเป็นประจำทุกครั้ง ผู้นำในหมู่บ้านได้ช่วยเหลือประชากรในพื้นที่ที่ตนเองรับชอบเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประชากรในชุมชนทราบถึงอาการและการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นอย่างดี ส่วนผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบในชุมชน เพราะไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่แพร่ระบาด

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าก็ได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน และจะนำปัญหาที่ได้ทราบ มาปรับปรุงเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู