ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนีกศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจึงได้ทราบว่าตำบลโคกสะอาดมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 ตำบลหนองเฒ่ากา หมู่ 2 บ้านตะไก้ หมู่ 3 บ้านสนวน หมู่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ 5 บ้านว่าน หมู่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ 7 บ้านค้อ หมู่ 8 บ้านหนองปลิง หมู่ 9 บ้านห้วยหวาย หมู่ 10 บ้านหนองโน หมู่ 11 บ้านว่านพัฒนา หมู่ 12 บ้านหนองแสง หมู่ 13 บ้านสนวนพัฒนา หมู่ 14 บ้านค้อพัฒนา หมู่ 15 บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่ 16 บ้านโนนสะอาด พื้นที่ของตำบลโคกสะอาดเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพหลักของชาวบ้านคือ ทำนา อาชีพเสริมคือ การทำไร่อ้อย  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านทำเพื่อหารายได้เสริมคือ ผ้าไหมมัดหมี่

เขตพื้นที่

  • ทิศเหนือติดกับ  ตำบลบ้านยางกิ่ง  อำเภอลำทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ติดกับ  ตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันออกติดกับ  ตำบลเมืองแฝก  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันตกติดกับ  ตำบลโคกล่าม   อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงาน ของเดือนเมษายน 2564ข้าพเจ้าได้อบรมทักษะเพื่อให้ได้ครบตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้นำข้อมูลส่วนของแบบสอบถาม (01)และ(02)ในชุมชน หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่10บ้านหนองโน หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ ช่วยกันสังเคราะห์ข้อมูล

เมื่อได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว ก็จะได้เห็นถึง จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในของแต่ละหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้างและทางคณะอาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มนั้นได้เลือกหมู่บ้านที่เป็นแบบอย่างและสามารถที่นำมาพัฒนาและต่อยอดได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เลือกหมู่บ้านสนวนพัฒนาสาเหตุที่เลือก เพราะเป็นหมู่บ้านที่จะสานต่อทางผลิตภัณฑ์ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือที่ดีและมีศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีเป็นต้น

อื่นๆ

เมนู