1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย HS07-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตําบลโคกสะอาด อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย HS07-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตําบลโคกสะอาด อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ข้าพเจ้า นายกัมปนาท ดวงศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน การลงพื้นที่เดือนนี้ เป็นการลงพื้นที่เดือนที่สามของการทำงาน จะเห็นได้ว่าจากการทำงานของเดือนมีนาคมข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลของประชากรไปบ้างบางส่วนแล้ว แต่จำนวนที่เก็บข้อมูลนั้น ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนใน ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ช่วงระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ 10 บ้านหนองแสง หมู่ 12 บ้านหนองโน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้โดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี เพราะว่าได้ทำการลงพื้นที่กับชุมชนไปบ้างแล้วบ้างจึงทำให้ประชาชนเกิดความคุ้นชินในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีประชาชนบางส่วนยังไม่กล้าให้ข้อมูล เนื่องจากยังไม่วางใจต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมกับประชาชนให้เข้าใจเพื่อให้มีความเข้าใจและมีความน่าเชื่อถือต่อประชาชนในชุมชน และในเดือนเมษายนนี้ได้มีการเรียนรู้พัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) มี 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy 2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy 3) ด้านการเงิน Financial Literacy 4) ด้านสังคม Social Literacy ทั้ง 4 ทักษะที่กล่าวมานี้จากการที่ได้ข้าพเจ้าอบรมครบทุกหลักสูตรและผ่านการอมรบเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าพึงพอใจกับการฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการอบรมให้ความรู้และไม่น่าเบื่อ

14:43:33

อื่นๆ

เมนู