1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์HS07 – ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
HS07 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลโคกสะอาด
เขียนโดย นายจตุพงษ์ พิเศษ
ข้าพเจ้านายจตุพงษ์ พิเศษ ประเภทนักศึกษา HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ดำเนินงานมีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนโดยการทำความสะอาดสถานที่สำคัญในชุมชน มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดโควิด มีการให้คำแนะนำชาวบ้านโดยการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกไปทำธุระนอกบ้าน ใช้เจลล้างมืออยู่เป็นประจำหลังจากที่หยิบจับสิ่งของและมีการแจกจ่ายเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย
การลงพื้นที่ในชุมชนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้คนในชุมชนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้สามารถทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นทางทีมงานผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในตำบลโคกสะอาดได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตลาดที่มีชื่อว่าโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรชุมชนให้คนในพื้นที่สามารถนำของมาจำหน่ายและผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้บันทึกข้อมูลผู้ที่เป็นเกษตรกรในชุมชนทีมงานของตำบลโคกสะอาดได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมU2T Hackathon2021
ผลในการลงพื้นที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรในชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน การแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู