ข้าพเจ้านางสาวช่อลัดดา ฮุยนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: HS07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา09:00 น. หมู่ที่ 5 บ้านว่าน หมู่ที่ 7 บ้านค้อ หมู่ที่ 11 บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ 14 บ้านค้อพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อทราบถึงข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน   

        ข้าพเจ้าลงพื้นที่สำรวจข้อมูล แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ได้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดกับท่านผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้าน จากการลงพื้นที่คนในชุมชนส่วนใหญ่จะทำเกษตรกรรม เช่น การทำนาซึ่งการทำนาจะเป็นอาชีพที่คนในชุมชนทำเป็นส่วนใหญ่ และรองลงมาจะเป็นการทำไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่มัน  และอาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการจะมีเพียงเล็กน้อย เป็นต้น  คนในพื้นที่จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอาชีพเสริมในครัวเรือน คือ การทอผ้าไหม เพื่อจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง เป็นรายได้เสริมในครัวเรือน

                         

 

http://https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR16aHUrxZ79Zp1dzQonJbBZ3EnhexJG_XQ2RKIfYGKsbuxKYF-SeNXJwgo&v=rd8zsEQJu0s&feature=youtu.be&ab_channel=U2TBRU

 

อื่นๆ

เมนู