1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม(01 และ 02)

ข้าพเจ้า นางสุริสา มุ่งดี ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HS07) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับทีมงาน และอาจารย์ ช่วงเดือนที่ 2 เดือน มีนาคม 2564
ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลโคกสะอาด จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านว่านหมู่ที่ 5 บ้านค้อหมู่ที่ 7 บ้านว่านพัฒนาหมู่ 11 และบ้านค้อพัฒนาหมู่ที่ 14  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ต่อจากเดือนที่่แล้ว เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้ได้ข้อมูลครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลที่ได้มา นำมาประมวลผลสรุปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด ในส่วนที่ทางโครงการจะร่วมส่งเสริม ยกระดับให้ความเป็นอยู่ในหลายๆ ด้านที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้   ข้าพเจ้าและทีมงานขอให้ประชาชนได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มเติม ได้พูดคุยและซักถาม ถึงทรัพยากรในชุมชน พันธุกรรมพืชที่มีในชุมชนที่ควรแก่การอนุรักษ์และรักษาไว้ให้คงอยู่คู่ผืนป่าและให้อีกรุ่นได้ศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนต่อแผ่นดินเกิด สรุปได้พอสังเขปว่าป่าชุมชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงยังมีพันธุกรรมพืชที่มีค่ามีประโยชน์ทั้งเป็นยารักษาโรค เป็นสมุนไพรที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เป็นอาหาร เป็นสีสกัดเพื่อย้อมเส้นไหม เส้นฝ้าย ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ารักโลก รักสิ่งแวดล้อม หลีกหนีสารเคมี
ป่าชุมชนของ บ้านว่านหมู่ที่ 5 บ้านค้อหมู่ที่ 7 บ้านว่านพัฒนาหมู่ 11 และบ้านค้อพัฒนาหมู่ที่ 14 ยังจะต้องลงสำรวจเพิ่มเติมเพราะมีพื้นที่ ที่กว้างขวาง
มีป่าชุมชนขนาดใหญ่ที่ต้องบำรุงและรักษทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป
จากการลงพื้นที่ปฎิบัติงานของข้าพเจ้าและทีมงาน ในตำบลโคกสะอาด ประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆภายในชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านอีกทั้งยังได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงาน ตำบลโคกสะอาด ต้องขอขอบพระคุณชาวบ้าน ทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านว่านหมู่ที่ 5 บ้านค้อหมู่ที่ 7 บ้านว่านพัฒนาหมู่ 11 และบ้านค้อพัฒนาหมู่ที่ 14 เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกับข้าพเจ้าและทีมงานในครั้งนี้ ปัญหาที่พบในชุมชนส่วนใหญ่ เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเช่นการทำนา 1 ปี จะทำได้เพียง 1 ครั้ง ในการทำนามีต้นทุนในการผลิตสูงและในบางปีเกิดปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้มีรายได้จากการทำเกษตรไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้รายรับไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ประชากรบางส่วนจึงหันไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตรจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามความต้องการในชุมชน พบว่ามีผู้สูงอายุและผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คนในชุมชนจึงอยากให้มีการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาอบรมแนะแนวทางในด้านอาชีพเสริม

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาการไอ จาม เพราะส่วนใหญ่จะอยู่แต่บ้านของตนเอง ไม่ค่อยได้ออกไปไหน แต่ถ้าออกไปข้างนอก เช่น ตลาด ร้านค้า ก็จะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอด และล้างมือเป็นประจำ และประชาชนส่วนใหญ่ก็จะทราบอาการ และการปกป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นอย่างดี ส่วนผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตก็จะไม่ค่อยกระทบเท่าไรเพราะพื้นที่นี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

จากการลงพื้นที่ก็ได้รับรู้ถึงปัญหาของชุมชนว่าชุมชนแห่งนี้มีปัญหาด้านใดบ้าง และได้ทำการเสนอแนะ และจะรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้นำไปปรับปรุง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู