ข้าพเจ้านายพุธ เศรษฐ์ภักดี ประเภทประชาชน HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้ามาปฏิบัติงานต่อจากคนที่แล้ว ซึ่งได้ปฏิบัติงานกับทีมงานเรื่องการสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ได้รับผิดชอบเก็บข้อมูลตามหมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 5 บ้านว่าน หมู่ที่ 7 บ้านค้อ หมู่ที่ 11 บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ 14 บ้านค้อพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

จากการปฏิบัติงานได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบและวิธีการทำงาน ซึ่งข้าพเจ้ารับช่วงต่อคือการลงระบบข้อมูลในแอพ จากข้อมูลที่ได้สำรวจมา เช่น พืชในท้องถิ่น พืชที่สามารถนำมาเป็นพืชเศรษฐกิจโดยเป้าหมายคือการแปรรูปเป็นสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นลูกประคบ ยารักษาโรค ยาดม โดยนำพืชในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาต่อไป ยังได้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน เช่นการจักสาน การทำกระติ๊บข้าว การทอผ้าไหม ที่กล่าวมายังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

                                                                               

อื่นๆ

เมนู