การดำรงชีพของมนุษย์ในปัจจุบันนั้น ล้วนมีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมไปถึงองค์ความรู้ที่มีการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ ย้อมมีปัญหามาแทรกแซงอยู่อย่างลับๆ หากการพัฒนานั้นเป็นของผู้คนหมู่มาก แต่หากยังมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังด้อยการพัฒนา และเป็นปัญหาที่หาทางแก้ไขได้ค่อนข้างยาก โดยหลักแล้วจะเป็นผู้สูงวัยที่ยังถูกเอารัดเอาเปรียบด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน และความไม่เสมอภาคในการดำรงชีพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาข้างต้นสามารถแก้ไขได้โดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งทางตรง(ให้คำปรึกษาโดยตรง)และทางอ้อม(จัดทำสื่อให้ความรู้) ถึงปัญหานั้นจะเล็กน้อยก็ตาม ซึ่งในการให้ความช่ายเหลือเพื่อให้เป็นไปอย่างชัดเจน จึงมีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอหรือในทุกๆจังหวัดเพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนโดยตรง เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ามาปรึกษาและขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการให้บริการในปัจจุบันจะมีการรับเรื่องราวต่างๆเช่น ร้องเรียนด้วยตัวบุคคล ร้องเรียนผ่านผู้นำชุมชน ร้องเรียนผ่านระบบสาระสนเทศ โซเชียลมีเดียหรืออีเมล์ จดหมายและการโทรเข้าเบอร์ 044-669099 ต่อ12(อำเภอหนองหงส์)หรือสายด่วน1567 ทั้งนี้การรับเรื่องร้องเรียนนั้นหากจะเข้าไปช่วยเหลือได้นั้นจำเป็นต้องทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนก่อน ทางศูนย์ดำรงธรรมจึงจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานพอสังเขปคือ สอบถามพูดคุยถึงปัญหา เรียบเรียงความเป็นมา วิเคราะห์หาสาเหตุ ตรวจสอบหลักฐานเอกสารอ้างอิงการพูด สรุปบันทึกข้อมูลเข้าระบบและดำเนินการแก้ไข พร้อมติดตามผล ซึ่งหากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแล้วก็จะถือว่าเป็นการรับเรื่องรองเรียนที่ครบถ้วน

ทั้งนี้เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นมาจะเห็นได้ว่า ประชาชนที่เข้ามาร้องเรียน/ร้องทุกข์ นั้นโดยหลักจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ การได้เสียผลประโยชน์ที่ดินทำกิน ร้องเรียนเรื่องต่างๆภายในชุมชน และเรื่องร้องเรียนการแจ้งเบาะแส ต่างๆ อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมนั้นยังเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของความเป็นธรรมที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นลำดับแรกในการร้องทุกข์

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนต้องการที่จะสื่อถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาที่ทางประชาชนได้เข้าปรึกษาและร้องทุกข์ ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทางประชาชนหวังพึ่งอย่างมาก จึงควรที่จะเร่งดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดเพื่อสนองความต้องการของประชาชนให้ทันท่วงที

 

นายอัครวัฒน์ เชาว์ชูรัมย์

กพร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองหงส์

 

ภาพการปฏิบัติงาน

ลิ้งค์วีดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=rd8zsEQJu0s&feature=youtu.be

การฝึกอบรม
https://lms.thaimooc.org/certificates/0a0cc0a4106d4abf99166b1066f5033f

อื่นๆ

เมนู