ข้าพเจ้านางสาว ชนินาถ สาระปัญญา ประเภท นักศึกษา ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ 12 บ้านหนองแสง ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00-17.00 น.

จากการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม (01)ซึ้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านเป็นผู้สูงอายุและคนว่างงานเป็นส่วนมากส่วนใหญ่และอาชีพชองชาวบ้านจะเป็นการทำเกษตร ทำนา ทำไร่อ้อย ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย ไก่ ปลา เป็นต้น จากการรวบรวมแบบสอบถาม ประชากรทำนา ปีละ 1 ครั้ง และปลูกพืชอื่นผสมผสาน และปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน และปลูกขายเพื่อสร้างรายได้ ปัญหาที่พบในชุมชนส่วนมาก ก็คือประชากรในชุมชนประกอบอาชีพ ทำนา 1ครั้งต่อปี ทำให้การทำนาแต่ละปี มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง และผลผลิตที่ได้น้อย จึงทำให้ขาดทุน บางปีเกิดประสบปัญหาภัยแล้งทำให้รายรับไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ประชากรในชุมชนจึงอยากให้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาแนะนำแนวทางในการสร้างอาชีพเสริม และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02)

พบว่าประชากรส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ไอ จาม เพราะประชากรจะอาศัยอยู่บ้านของตนเอง ถ้าออกไปข้างนอกจะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และล้างมือเป็นประจำ ผู้นำหมู่บ้านช่วยเป็นกระบอกเสียงในการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประชากรในชุมชนทราบถึงอาการและการป้องกันเป็นอย่างดี ส่วนผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบในชุมชนเท่าไหร่นัก เพราะพื้นที่นี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าก็ได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน และจะนำปัญหาที่ได้ทราบ มาปรับปรุง หาแนวทางการแก้ปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป

อื่นๆ

เมนู