1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวชนินาถ สาระปัญญา ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามเพิ่มเติมต่อยอดจากเดือนกุมภาพันธ์ ตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายในตำบลโคกสะอาด โดยใช้แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านอย่างดี และยังได้รับข้อมูลการพัฒนาชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงทำให้การลงพื้นที่สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร เช่น ทำนาข้าว เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นรายได้เสริมให้ครัวเรือนและใช้รับประทานภายในครัวเรือน  ปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ได้แก่ การขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและอุปโภคบริโภค

จากที่ลงพื้นที่ส่วนใหญ่ตอนกลางวันชาวบ้านจะไม่ค่อยอยู่บ้าน จะมีเฉพาะคนแก่ที่อยู่บ้าน และการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าจึงต้องลงในตอนเช้าและตอนเย็น ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ สภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนความต้องการของแต่ละครัวเรือน และผลกระทบจากโรคโควิด-19

ซึ่งในการลงพื้นที่ชุมชนครั้งนี้ ข้าพเจ้าก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีการลงพื้นที่ก็ได้พบว่าปัญหาของแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือและแก้ใขต่อไป ในกิจกรรมครั้งต่อไปคือการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล ที่ได้มาจากแบบสอบถามที่สำรวจชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และความต้องการของชุมชน จุดเด่น จุดด้อย นำมาจัดเรียงลำดับปัญหาไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ อาชีพ ให้ตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้นในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู