1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวชนินาถ สาระปัญญา ประเภทนีกศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ประวัตตำบลโคกสะอาด เดิมขึ้นอยู่กับตำบลโคกล่าม  ต่อมาจึงทำการแยกออกมาเป็นตำบลโคกสะอาดมีทั้งหมด    16   หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่2 บ้านตะไก้ หมู่3 บ้านสนวน หมู่4 บ้านขี่ตุ่น  หมู่5 บ้านว่าน หมู่6 บ้านเขื่อน หมู่7 บ้านค้อ หมู่8 บ้านหนองปลิง หมู่9 บ้านห้วยหวาย หมู่10 บ้านหนองโน หมู่11 บ้านว่านพัฒนา หมู่12 บ้านหนองแสง หมู่13 บ้านสนวนพัฒนา หมู่14 บ้านค้อพัฒนา หมู่15 บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่16 บ้านโนนสะอาด

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกสะอาด  มีลักษณะเป็นที่ราบเรียบ  และมีที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมาก        จะเป็นดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูก

อาณาเขตที่ติดต่อกับตำบลโคกสะอาด

  • ทิศเหนือติดต่อ  ตำบลบ้านยางกิ่ง  อำเภอลำทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ติดต่อ  ตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันออกติดต่อ  ตำบลเมืองแฝก  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันตกติดต่อ  ตำบลโคกล่าม   อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานจึง ได้สรุปเขียนชื่อโครงการส่งให้อาจารย์ และรอการอนุมัติเพื่อจะได้นำโครงการที่ได้นั้นมาพัฒนา ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนชุมชนด้านพื้ชสมุนไพร

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ ช่วยกันสังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาต่อไป

ลิงก์วิดีโอ

http://1th.me/UKGti

อื่นๆ

เมนู