1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวชนินาถ สาระปัญญา ประเภทนีกศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

             ข้าพเจ้า นางสาวชนินาถ สาระปัญญา ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในตำบลโคกสะอาด ในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจ จำนวนเกษตรกร ร้านค้าชุมชน โรงเรียน วัด พื้นที่เกษตรตัวอย่าง กลุ่มท้อผ้าและสมุนไพร เพื่อพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร ผ้าไหม พืชและสมุนไพรในชุมชน เพื่อกระตุ้นเศษฐกิจและรายได้ของชุมชน

พบว่า บริบทของชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก เช่น ถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ขาดเงินทุนสนับสนุน ขาดการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ขาดแรงงานในการผลิต เป็นต้น โดยทั่วไปชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือและมีความสนใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวมแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง

ชาวบ้านมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรและสร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชน ซึ่งจะสอดคล้องกับโครงการ ดังนั้นจึงได้มีการจักอบรมณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ และเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาด้านต่างๆให้กับชุมชน

ดังนั้นเรื่องการจัดทำโครงการ การเข้าร่วมโครงการ การทำบทความ การทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และการวางแผนการทำงานของเดือนถัดไป ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู