1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวชนินาถ สาระปัญญา ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนนี้เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 รวมไปถึงการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน โดยทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่และระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่ม อสม หมู่บ้านละ2คน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องไม่เกิน50คน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของ โควิด19ในการอบรมครั้งนี้ก็ได้มีการอบรมเรื่อง การทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และการทำสเปรย์หอมไล่ยุง ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์​พืชสมุนไพรในท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้านโดยนำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นนั้นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต ตำบลโคกสะอาด ยังสอนวิธีการใส่หน้ากากอนามัยอยากถูกต้องและถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า และทีมงานผู้ปฏิบัติงานยังได้สาธิตวิธีการทำแอลกอฮอร์ โดยให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำสเปร์แอลกอฮอร์ในครั้งนี้  เพื่อให้ชาวบ้านได้ทราบถึงวิธีการทำสเปร์แอลกอฮอร์ และให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้มีสเปร์แอลกอฮอร์ใช้ในครัวเรือน

จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนมากได้มีการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่มีบางส่วนยังไม่มั่นใจและยังกังวลกับผลค้างเคียงของวัคซีน ทางทีมผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และอสม. จึงได้มีการอธิบายพูดคุยสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมาก และทราบถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างถูกต้อง

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าก็ได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน และจะนำปัญหาที่ได้ทราบ มาปรับปรุง หาแนวทางการแก้ปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู