ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 01-18 สิงหาคม 2564

การดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้า ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ได้รับผิดชอบแนวทางในการทำงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ได้มอบหมายและให้ปฏิบัติงาน คือ ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ซึ้งถูกจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ทีมงานตำบลโคกสะอาดได้จัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้น มีพืชพันธุ์สมุนไพรหลากหลายชนิด อาทิเช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ขมิ้น และต้นฝาง พร้อมทั้งได้รับมอบหมายประสานงานจัดหาพื้นที่เพื่อปลูกป่าสมุนไพร และสถานที่ปลูกป่า คือ วัดป่ามหาวีรารามบ้านห้วยหวาย บ้านโนนสะอาด และปลูกพืชสมุนไพรที่วัดมงคลนิมิตรบ้านสนวน

ซึ้งการลงพื้นที่ปลูกป่าครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวตำบลโคกสะอาด มาร่วมปลูกป่าสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

ต่อมามีการจัดทำรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินการไตรมาศที่ 2 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากในทีมงานในหัวข้อโจทย์พัฒนาพื้นที่

  • ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
  • สร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
  • ส่งเสริมข้าว ที่ตอนนี้มีราคาตกต่ำจึงนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ต่อมาได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกรของแต่ละครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากรอกลงในระบบผ่าน APP ที่ส่วนกลางได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูลต่อไป

และในเดือนกันยายน จะมีการจัดโครงการทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวช วัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนต่อไป

 

   

   

อื่นๆ

เมนู