1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 กิจกรรมปลูกสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

HS07 กิจกรรมปลูกสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาววรรณพร  สุขหนา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้นำรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาลงในระบบ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

กิจกรรมช่วงวันที่ 24-25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้จัดอบรมเรื่องการทำไวน์กล้วยน้ำว้าผสมข้าวกล้อง สถานที่จัดอบรมบ้านสนวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

กิจกรรมเดือนสิงหาคมได้จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

กำหนดการจัดกิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2564  มีดังนี้

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

09.00-10.00 น. กิจกรรมปลูกสมุนไพร ณ วัดป่ามหาวีรารามบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด อำเภอ    ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายสายลม บุญหว่าน ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคก สะอาดคณะอาจารย์ ผู้รับชอบโครงการ ผู้จ้างงาน กำกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและจิตรอาสาในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

10.30-12.00 น. กิจกรรมปลูกสมุนไพร ณ ป่าชุมชนหนองโครงวัวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายสายลม บุญหว่าน ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคก สะอาดคณะอาจารย์ ผู้รับชอบโครงการ ผู้จ้างงาน กำกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและจิตรอาสาในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

ช่วงวันที่ 13-16  สิงหาคม 2564  ได้ไปรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 และติดตามผลต่อไปค่ะ

           

         

 

อื่นๆ

เมนู