ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 01-18 กันยายน 2564

การดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้า ในเดือนกันยายน 2564 นี้ได้รับผิดชอบแนวทางในการทำงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ได้มอบหมายและให้ปฏิบัติงาน คือ ได้ลงพื้นที่เตรียมปุ๋ยคอกใส่ถุง แล้วนำไปใส่ต้นไม้สมุนไพร ที่ทางทีมงานได้ปลูกไว้ พร้อมทั้งรดน้ำพรวนดิน ให้ต้นสมุนไพรเจริญงอกงามอย่างเต็มที่

ต่อมาทางอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ได้มอบหมายงานให้แต่ละท่าน ทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ S07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น (รูปเล่ม) และได้มีการนัดประชุมออนไลน์ ผ่านช่องทาง  Google Meets ในวันที่ 03 กันยายน 2564

มีหัวข้อในการทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ S07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ดังนี้

กิตติกรรมประกาศ

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

    ประวัติความเป็นมาของตำบลโคกสะอาด

บทที่ 2 กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 3 การดำเนินงานและปฏิบัติงาน

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ผลการทำงานประจำเดือนนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงความเป็นมาของตำบลโคกสะอาด ทราบถึงบริบทต่างๆของประชากรในชุมชนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้เรียนรู้ และปรับปรุง เพื่อที่จะพัฒนาตำบลโคกสะอาดให้มีความยังยืน มั่นคงต่อไป

 

       

     

 

 

อื่นๆ

เมนู