ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 01-18 ตุลาคม 2564

การดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้า ในเดือนตุลาคม 2564 นี้ได้รับผิดชอบแนวทางในการทำงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ได้มอบหมายและให้ปฏิบัติงาน คือ ได้จัดประชุมออนไลน์ เพื่อวางแผนการทำงานประจำเดือนตุลาคมนี้ โดยทางคณะอาจารย์ได้นัดจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชพร้อมทั้งตัดหญ้า พรวนดิน ให้ต้นสมุนไพร ที่ทางคณะทีมงานได้ไปปลูกไว้ในชุมชนตำบลโคกสะอาด

และต่อมาได้มีการประชุมออนไลน์พร้อมทั้งนัดหมายจัดสถานที่ทำการอบรม ในหัวข้อเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์

ต่อมาได้มีการจัดอบรมขึ้น ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ในหัวข้อเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์

จากการอบรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของการแปรรูปสมุนไพร พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นฐานภูมิปัญญา อย่างยั่งยืนต่อไป

ต่อมาได้มีการสำรวจลงพื้นที่ให้ประชาชนกรอกแบบสอบถาม U2T-SROI พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงในระบบเรียบร้อยสมบูรณ์

ผลการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผ่านไปด้วยดี ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมและทีมงานตำบลโคกสะอาดมีความกระตือรือร้น จึงทำให้งานเสร็จตรงตามเวลาที่ทางคณะอาจารย์ได้กำหนด และจะนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาตำบลโคกสะอาดให้มีความยั่งยืนและมั่งคงต่อไป

 

         

         

 

 

อื่นๆ

เมนู