คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์HS07 – ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
HS07 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลโคกสะอาด


ข้าพเจ้านายจตุพงษ์ พิเศษ  ประเภทนักศึกษา HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมที่ดำเนินงานมีการข้าพเจ้าได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 อาจารย์ที่รับผิดชอบและหัวหน้าประจำโครงการในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้มีการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานในวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ฟังการอบรมผ่าน Microsoft Teams  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้เข้ารับฟังการเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อนำความรู้ที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่มีการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 9 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมอบรมในเรื่องการให้ความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับการจะจัดทำสินค้า ต้องมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้ทำสินค้าสามารถจดทะเบียนได้ และสร้างมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

ผลในการลงพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มีภายในเดือนตุลาคมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆทำให้การปฏิบัติงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

 

อื่นๆ

เมนู