HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (HS07) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ผลการดำเนินกิจกรรมในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชที่เกิดขึ้นในป่าสมุนไพรในโครงการที่วัดป่ามหาวีรราม จากนั้นในวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานทั้งผู้ปฏิบัติงานเดิมและผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ในระบบ Google meet เพื่อทำความรู้จักกับพนักงานใหม่ ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานอีก 2 คน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับ การลงเวลาเข้าและออกจากการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ การเขียนบทความ และรายงานผลการปฏิบัติติงาน และการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้ปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บรรยายเกี่ยวกับการเขียนบทความและการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานใหม่โดยนำเสนอโดยการแชร์หน้าจออธิบายตั้งแต่การล็อกอินเข้าสู่ระบบ ไปจนถึงการโพสต์บทความลงในเว็บไซต์ของ U2T

เมื่อวันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้นัดหมายลงพื้นที่เพื่อกำจัดวัชพืช ที่วัดมงคลนิมิตร บ้านสนวน และป่าชุมชนบ้านหนองปลิง ในตอนเย็นของวันนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประชุมและจัดแบ่งกลุ่มให้พนักงานใหม่ ได้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อดำเนินงานกับพนักงานเดิมและปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับงานที่จะต้องดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้

วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่จัดสถานที่เพื่อเตรียมสถานที่ในการอบรม ในหัวข้อสามเรื่องได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วย ความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสมุนไพร และกลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ในวันที่ 9-10 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานรวมถึงตัวแทนของหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านละสองท่านได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อสามเรื่องได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วย บรรยายโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสมุนไพร บรรยายโดยนางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วนิช กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด และกลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ บรรยายโดยอาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จากกิจกรรมการฟังบรรยายเรื่องกลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ผู้บรรยายได้แบ่งกลุ่มให้ผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันระดมความคิดตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ พร้อมออกแบบ โลโก้ของผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและนำเสนอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้รู้ถึงความหมายและที่มาของโลโก้ กิจกรรมนี้ได้แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตำบลโคกสะอาดได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายเดือน มีทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วย ผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่แปรรูปจากข้าว เครื่องดื่มสมุนไพรจากข้าวทับทิมชุมแพ และสเปรย์ไล่ยุงจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ออกแบบโลโก้เครื่องดื่มสมุนไพรจากข้าวทับทิมชุมแพ

จากการระดมความคิดจึงได้ชื่อของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรจากข้าวทับทิมชุมแพชื่อว่า “Ruby Right” คำว่า “Ruby” ที่แปลว่าทับทิม ส่วนคำว่า “Right” ที่แปลว่า “ถูกต้อง” หรือ “แท้” ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า “rice” ที่แปลว่า “ข้าว” รวมแล้วผู้ออกแบบโลโก้ต้องการจะสื่อความหมายว่า “ข้าวทับทิมชุมแพแท้ๆ” ส่วนโลโก้นั้นมีรวงข้าวสีม่วงซึ่งเป็นสีของข้าวทับทิมชุมแพเมื่อยังเป็นข้าวเปลือกอยู่

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้ดูแล ให้ลงพื้นที่สำรวจเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจ ในโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมโครงการ U2T มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากนั้นนำข้อมูลที่เก็บแบบสอบถามได้ มาบันทึกลงในระบบออนไลน์ ในเว็ปไซต์ที่ทางกระทรวงอุดมศึกษาได้กำหนดให้

อื่นๆ

เมนู