นางสาวปิยมาภรณ์ โคตุเคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปิยมาภรณ์ โคตุเคน ได้รับคัดเลือกในกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม ดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รายงานตัวในระบบออนไลน์ และทำสัญญาจ้างงาน

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาได้ร่วมประชุมงานผ่านทางโปรแกรม google meet เวลา 19.00 น. โดยมีอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานรายเก่าและรายใหม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมได้มีการอธิบายรายละเอียดของโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วให้ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ทราบ ทั้งในด้านภารกิจงานประจำเดือนตุลาคม การลงเวลาเข้า-ออกงาน การเขียนบทความประจำเดือน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการอมรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านสังคม และทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งผู้ปฏิบัติงานรายใหม่จะต้องดำเนินการอบรมทั้ง 4 ด้าน เป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านต่างๆให้กับตนเอง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน

วันที่ 8 ตุลาคม พ. ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาดได้ลงพื้นที่ ณ บ้านสนวนพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการอบรม ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และได้รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ความร่วมมือกันปฏิบัติงานกันเป็นอย่างดี

วันที่ 9 ตุลาคม พ. ศ. 2564 ได้เข้าอบรมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วยและข้าว บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

ความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสมุนไพร บรรยายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด

กลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ บรรยายโดย อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการเข้ารับการอบรม ฟังการบรรยายจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆมากยิ่งขึ้น ได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้สามารถมาใช้พัฒนาต่อยอดในโครงการของตำบลโคกสะอาดที่ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งในเรื่องของกระบวนการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการยกระดับของผลิตภัณฑ์ในตำบลได้ อีกทั้งได้นำความรู้จากการฟังการบรรยายจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน มาทดลองปฏิบัติ โดยการทำกิจกรรมกลุ่มในการออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์ สมาชิกในกลุ่มได้ระดมความคิดในการออกแบบโลโก้ จากการทำกิจกรรมนี้ทำให้สมาชิกมีความสามัคคีกัน เรียนรู้การทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้การอบรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ได้นำข้อมูลจากแบบสอบถาม โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาแล้วมาบันทึกลงในระบบออนไลน์ ในเว็ปไซต์ที่ทางกระทรวงอุดมศึกษาได้กำหนดให้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู