1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นางศิริพร แก้วมณีเนตร ประเภทประชาชน (HS07) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

การดำเนินกิจกรรมในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชที่วัดป่ามหาวีรราม จากนั้นในวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ในระบบ Google meet เพื่อทำความรู้จักกับพนักงานใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ การลงเวลาเข้าและออกจากการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ การเขียนบทความ รายงานผลการปฏิบัติงาน และการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้ปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ โดยมีน้องผู้ปฏิบัติงาน 3 คนเป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้นัดหมายลงพื้นที่เพื่อกำจัดวัชพืชอีกครั้ง ที่วัดมงคลนิมิตร และป่าบ้านหนองปลิง ในตอนเย็นอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้ประชุมและจัดแบ่งกลุ่มให้พนักงานใหม่ ได้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อดำเนินงานกับพนักงานเดิมและปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับงานที่จะต้องดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้

วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่จัดสถานที่เพื่อเตรียมสถานที่ในการอบรม ในวันที่ 9-10 เดือนตุลาคม นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมทำอาหารเลี้ยงน้องๆที่มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ในวันนี้

ในวันที่ 9-10 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานรวมถึงตัวแทนของหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านละสองท่านได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการแปลรูปผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วยและข้าว บรรยายโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

ทั้งกล้วยและข้าว เป็นผลผลิตที่มีมากในตำบลโคกสะอาดแต่มีราคาตกต่ำ ทางทีมงานจึงเล็งเห็นว่าควรนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถนำมาแปรรูปได้หลายประเภท ดังนี้

ประเภททอด ประเภทอบ ประเภทตาก ประเภทผง ประเภททำแห้ง ประเภทกวน และประเภทของเหลว

ความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสมุนไพร บรรยายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด

การบรรยายเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นก่อนการแปรรูป/การผลิต ประกอบไปด้วย

  1. สุขวิทยาส่วนบุคคล
  2. สุขลักษณะของสถานที่
  3. คุณภาพและสุขลักษณะของวัตถุดิบ
  4. สุขลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการผลิต
  5. สุขลักษณะในการผลิต
  6. สุขลักษณะของบรรจุภัณฑ์ การบรรจุ

การบรรยายเกี่ยวกับ เลขจดแจ้งเครื่องสำอาง และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

และเรื่องสุดท้ายเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง

กลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ บรรยายโดย อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการฟังบรรยายในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และได้แรงบันดาลในใจการออกแบบโลโก้ให้สวยงามจากตัวอย่างที่อาจารย์ผู้บรรยายได้นำมาให้ดูเป็นแนวทางในการออกแบบ หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดตั้งชื่อ และออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์ที่ตนเองได้รับมอบหมาย กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ออกแบบโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์เครืองดื่มสมุนไพร ร่วมกันระดมความคิดจนได้ชื่อว่า “Ruby Right” ส่วนโลโก้นั้นมีรวงข้าวสีม่วงซึ่งเป็นสีของข้าวทับทิมชุมแพเมื่อยังเป็นข้าวเปลือกอยู่

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้ดูแล ให้ลงพื้นที่สำรวจเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจ จากนั้นได้นำข้อมูลที่เก็บแบบสอบถามได้ มามอบหมายให้น้องๆนักศึกษา และบัณฑิตได้บันทึกลงในระบบออนไลน์

อื่นๆ

เมนู